11 /Tooo^ooo?-!®'me de"S^ranaeren ener geldlening groot Aan de leden van de Raad der gemeente Idaarderadeelo Hierbij roep ik U cp tot het houden ener raads vergadering op Maandag 3 November 1947, !s voormid dags 9 uur. Grouw, 27 October 1947 De Burgemeester? PUNTEN YAN BEHANDELING, I. Notulen, IIo Mededelingen* lIX' gemeentewerkeru "^an^a001 ""tslag als directeur van I7> VzeU°IanVde S.tsc^o?^ fergl™1 °ntSlag alS V' Smlscïmm^sie^e TOrVo1 °ntSlas als lai JU Benoeming van een lid der Damescommissie te Ecordahuizum, WoSn™iSfe;e?.een ingevolge art,8 der X" 5die?k VSn a® Bed-Ver- van Brandweercommandanten om sub- XI' p°?rSïelJtot aansluiting der gemeente bil de Sti-htin^ Friesland voor Maatschappelijk werk, 6 Xil, Voorstel tot wijziging der algemene politieverordening XIV, Voorstel tot overname van een pad met riolering te ffarga. XV' dISt!ken?Zake Plaatsins en ovemame van een oorlogsge- meentepersoneel?7StallinS TOn de «^-n voor het ge - 1711LZ1e1G«uw?ank0°P Sr0nd V°°r eeB nleuw s?°ftter- ill. Wijziging der begroting dienst 1947, -0-0-0-0-0-0-0-0- villj Aanbieding van de gemeenterekening 1946,

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1947 | | pagina 1