Aan de leden van de Raad der g&meenrte IDAARDBRADEEL unt VI. Ter voorziening in de vacature ontstaan door het vertrek van Me j j G.van Kammen, is door de Damescom missie van toezicht op het handwerkenonderwijs te Roordahuizum de navolgende aanbeveling ingediend: 1. Mevr.Jovan Gorkum - Boersma te Roordahuizum. 2° P,le Pevre - de Groot te Priens. VII. Ingevolge art„8 der Woonruimtewet 1947 moet een commissie van advies, bestaande uit 5 leden, worden benoemd, welke commissie zal hebben te adviseren over de vordering van woningen, woonschepen, enz. Zo mogelijk moeten in deze commissie zitting heb ben twee personen, die representief zijn voor de huis eigenaren en voor de hypotheekhouders, tenminste een deskundige op sociaal-agrarisch gebied, terwijl voorts bij de keuze in de eerste plaats dient te worden gelet op technische en sociale deskundigheid op woninggebied en op ervaring in sociale aangelegenheden in het alge meen. Rekening houdende met deze eisen, bieden wij U ter benoeming van de leden dezer commissie de navolgende dubbeltallen aan: 1. A.Hondema te Grouw. 1, A.Bijlsma te Wartena. 2. J.Zijlstra 2. Jurrit Veenstra te Grouw. J«W4de Visser te Wtn. 1. K.Hoekstra te Warga. 2. Tj.YoKooistra 2. Reinder G.de Jong te Warga 1S.Okkinga te R'huizum, 2. M.Wiersma te IX. De ÏÏ.Vo Intercommunale Waterleiding Gebied Leeuwarda deelt mede, dat zij in de naaste toekomst voor de uit voering^ van verschillende werken grote bedragen zal no dig hebben.; Teneinde de leningsbehoeften voor geruime tijd te dekken verzoekt zij te willen besluiten tot het mede-garanderen van rente en aflossing ener geld lening groot 2.000.000,-, af te lossen in tenminste 20- en ten hoogste 40 jaren. Wij stellen U voor hiertoe te besluiten. X. Door de Hed.Ver. van Brandweercommandanten, welke zich o.a. ten doel stelt, het behartigen van de brand- weerbelangen en verhoging van het peil van het brand weerwezen in Nederland, w rdt verzocht haar een jaar lijkse subsidie te willen toekennen, dan wel als be gunstiger tot de vereniging toe te treden. Y/aar genoemde vereniging haar doel o.m. tracht te bereiken, door het bevorderen van een onderling gere geld contact tussen de verschillende brandweren het uitgeven van een eigen orgaan en andere publicaties het houden van voordrachten, wedstrijden,enz,menen'wij dat het algemeen belang door haar in zodanige mate wordt gediend, dat het verlenen van een bescheiden subsidie uit de gemeentekas gerechtvaardigd is. Wij stellen U daarom voor, adressante met ingang van 1 Januari 1948 en tot wederopzegging een subsidie toe te kennen van 25.- per

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1947 | | pagina 3