Binnenkort zal worden opgericht de Stichting Friesland voor Maatschappelijk Werk, welke zich ten doel stelt de bevordering van het maatschappelijk werk in Friesland en dit doel tracht te bereiken door: het bevorderen van onderlinge samenwerking en overleg tus sen de verschillende instellingen en organisaties, welke m deze provincie werkzaam zijn op het gebied van maat schappelijk werk; het bevorderen van het maatschappelijk werk van de sub a bedoelde instellingen en organisaties; het instellen van onderzoeken en het uitbrengen van ad viezen, zowel op eigen initiatief als op verzoek van de overheid en anderen; het ter beschikking stellen van haar apparaat aan in stellingen, organisaties en overheidsorganen voor de uit voering van bepaalde werkzaamheden; het nemenvan initiatief ter voorziening in bepaalde leem ten, hetzij door het inroepen van de medewerking van be staande lichamen, hetzij door zelf dergelijke werkzaamhe den ter hand te nemen tot deze door andere, daarvoor ge schikte lichamen kunnen worden overgenomen» Waar bedoelde stichting op het brede terrein van het maatschappelijk werk, met erkenning van de souvereiniteit der verschillende organisaties, een meer doelmatige door de omstandigheden geboden hulpverlening zal kunnen bevor deren en het in haar voornemen ligt, met volledige eer biediging van geloof en politieke overtuiging stimulerend op te treden, adviezen te verstrekken, onderzoekingen te verrichten, initiatieven te ontvouwen, leemten aan te vul len en, waar nodig behulpzaam te zijn bij het uitvoeren van bepaalde taken, daar menen wij dat het in het beèang der gemeente gewenst is, dat zij zich bij genoemde stich ting aansluit. Wij stellen U voor, daartoe te besluiten. De grote toename van het aantal honden heeft mede ten gevolge, dat deze dikwijls vrij in de velden rondlopen, daar de rust verstoren, de broedsels der vogels vernielen de niet volwassen voge] doodbijten en achter het wild ja gen. Niet alleen dat de v^gel- en wildstand door deze voort durende achtervolging ernstig wordt bedreigd, ook de vee houders ondervinden de nadelen daarvan, doordat veelal het jagen achter de schapen daarmede gepaard gaat, Teneinde dit kwaad te beteugelen, stellen wij li voor artikel 30 der algemene politieverordening te wijzigen en te lezen als volgt: Arti^kel 30, 1 .Het is verboden: a.Honden te laten loslopen buiten de bebouwde kommen, de openbare wegen en de afgesloten erven; b.Honden tussen des namiddags elf uur en des voormiddags vijf uur op de weg te laten rondlopen zonder geleide of toezicht c.honden,welke door hun aanhuèdend gejank of geblaf voor de omgeving hinderlijk zijn,na aanzegging van burgemees ter en wethouders,buitenshuis te plaatsen of te hebben; d.op of aan de weg gevaarlijke of hinderlijke honden vast te leggen of vastgelegd te houden,tenzij zij zijn voor zien van een muilforf.welke het bijten belet. 2. Het in het eerste lid onder a.bepaalde is niet van toe passing op trekhonden, ten aanzien van welke ingevolge hef bepaalde bij de Trekhondenwet 1 910,S.203,een nummerbe- wijs is afgegeven, geleidershonden voor blinden,Bode Kruis- honden,politiehonden,honden,welke door houders van jacht akten worden gebezigd voor de uitoefening van de jacht en op bunzinghonden gedurende het tijdvak 1 October - 1 April

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1947 | | pagina 5