vanaf een uur na zonsondergang tot een uur voor zonsopgang. 3. Honden,welke in strijd met het in het eorsto ltd endor a en b. bepaalde buiten de bebouwde kommen ,de openbare wegen en de afgesloten erven worden aangetroffen,kunnen door de po litie worden opgevangen en met machtiging van de burgemeester worden gedood.Is het de politie niet mogelijk de in dit lid bedoelde honden op te vangen.dan kunnen^deze onmiddellijk door haar worden gedood. XIII. De voorgestelde wijziging van de legger van waterstaats werken betreft de afvoering van het vaarwater "De langeslcot" onder Idaard en is een gevolg van een door H.K.Hofstra en 14 onderhoudsplichtigen gedaan verzoek om het z.g0 "Tiltje" te Idaard door een vaste dam te mogen vervangen,aangezien dit Tilt je niet meer bestand is tegen het autovervoer,dat daarover noodzakelijk moet plaats vinden. Te&en de afvoering zijn geen bezwaren ingekomen, Het ligt in de bedoeling,de langeslcot na afvoering in eigendom over te dragen aan de aangrenzende waterschappen waartoe U te zijner tijd een nader voorstel zal worden gedaan. XIV in 1938 werd met het bestuur van de Friese Ocöp.Zuivel- exportverenigmg te Leeuwarden overeengekomen, dat na de inning van een_ ten_ Zuiden van de aan deze vereeniging toebehorende melkinrichting te v/arga. gelegen haven3de gemeente in eigendom onderhoud en beheer zou overnemen,een'voor openbaar pad be- stemde aan de Zuidzijde van deze haven gelegen strook grond met bestrating.riolering,enz.Hoewel de demping reeds in 1938 werd uitgevoerd, bleef de eigendomsoverdracht tot heden achter wege r Wij stellen U voor daartoe thans te besluiten.onder de lx het tij de raadsstukken gevoegde concept-.be sluit gestelde voorwaarden. XV. Door het bestuur der vereniging "Friesland 1940-45 wordt verzocht,een oorlugsgedenkteken te mogen plaatsen op het ten Westen van het Gemeentehuis gelegen plantsoen en na plaatsing dit monument in beheer en onderhoud te willen overnemen. ■io m°nu®e^1't door de daarvoor ingestelde Rijkscommissie is goedgekeurd stellen wij U voor,vergunning tot plaatsing daarvan te verlenen en te besluiten tct overname van dit monu ment in beheer en onderhoud. XY1, m?t betrekking tot de indiening van een voorstel tct definitieve regeling der salarissen van het gemeenteperso neel aanvankelijk,in verband met de daarvoor door de Regering ingestelde Commissie Ubink,door ons een afwachtende houding Is aangenomen,hebben wij,mede op aandrang van de vakorganisa ties, gemeend niet langer op de verschijning van het rapport t Se moeten wachter,doch thans een aan de hand van de door de Regering verstrekte normen en gegevens ontwor pen regeling ter vaststelling te moeten aanbieden, Deze regeling,die in het georganiseerd overleg van 23 Oct il met algemene stemmen werd aanvaardbe oogtde totstandkoming" van een normale salarisregeling.waarbij alle- vaste- en tijde lijke toelagen,overbruggingsuitkering,enz. welke in de laatste te vervallen? mat uitzoMerlnS van de kindertoelage - De in concept-besluit vervatte regeling v-egen wij hierbij, XVII\oZa? MeVr° oMulder-Halbertsma te Grouw ontvingen wij een schrijven,waarin zij de voor een sportterrein te Grouw heno digde grond,gelegen op de daarvoor in het uitbreidingsplan aangegeven plaats,ter grootte van 1.60.00 H.A„,de gemeente in per M^) °egen 6en kooPDrijs van 9136.30 (pl.m./ 0o57 Hoewel 'VP* ■-

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1947 | | pagina 7