Aan wie leden van de Raad der gemö&.nta I BAARDE RADEEL Hierbij roep ik II op ooi het houden ener raadsvergadering op Maandag 1 December '947, rs voormiddags 9 uur. Grouw3 24 November 1947. De Burgemeester, PUNTEN VAN BEHANDELING. I, Notulen» II. 1 ededelingen. III. Benoeming van leden der burgerlijke Armbesturen. IV. Benoeming van een directeur van gemeentewerken. V. Benoeming van ee onderwijzer aan de o.l. school te Warga. VI, Aanbieding der begrotingen voor 1948, VII, Voorstel om machtiging tot het aangaan van tijdelijke kas geldleningen. VIII, Voorstel tot het aangaan ener geldlening groot 24500. IX. Vaststelling van verordeningen op de heffing van bruggeld begrafenis- en reinigingsrechten» X, Voorstel tot het verlenen van subsidie voor de aanleg van een weg Wartena—Grouw en overname in onderhoud en beheer van die weg na aanleg. -0-0-0-0-0-

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1947 | | pagina 1