Aan de Leden van de Raad der gemeente Idaarderadeel. Ik roep U op tot een openbare vergadering van de Raad op Maandag 8 Januari 1951 des voormiddags te 9 uur. Grouw, 2 Januari 1951 De Burgemeester, AGENDA. Potuien. De notulen van de vergadering van 27 November j.l. zijn in afdruk aan de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. Ingekomen stukken. a. Bericht van Gedeputeerde Staten, houdende goedkeuring van de raadsbe sluiten dd, 2 October 1950 tot wijziging ven do Bouwvereniging b. Idem houdende goedkeuring ven het raadsbesluit dd. 17 Juli 1950 tot aankoop van verschillende percelen grond ten behoeve van de wegverbe- tering te Warga. c. Schrijven van Gedeputeerde Staten, houdende mededeling van ontvangst van hot raadsbesluit dd. 2 October j.l. tot wijziging der Algemene Politieverordening. d. Bericht van Gedeputeerde Staten, houdende goedkeuring van het raadsbe sluit dd. 1 Juni 1950 tot verkoop van bouwterrein aan de Coöperatieve Boerenleenbank te Wart en a e. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 2 October 1950 tot verkoop van een gedeelte van het vaarwater "Do Rechte Grou" aan de N.V. Halbertsma's Fabrieken voor Houtbewerking te Grouw. f. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 27 November 1950 tot het sluiten van kasgeldleningen. g. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 2 October 1950 tot verkoop van bouwterreinen aan de woningbouwvereniging "Idaarderadeel". h. Afschrift van een besluit van de Minister van Sociale Zaken, houdende weigering van de bij raadsbesluit dd. 17 Juli 1950 gevraagde machtiging tot het verlenen van een tapvergunning boven het vastgestelde maximum voor de eetzaal van het Theehuis te Grouw, i. Schrijven van Gedeputeerde Sta/ten, houdende mededeling, dat do bij raads besluit dd. 2 October 1950 vastgestelde verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom der grondbelasting koninklijk goedgekeurd is. j. Koninklijk Besluit dd. 18 December 1950, waarbij is beslist, dat geen gevolg zal worden gegeven aan het voorstel van de Raad dd. 10 Maart 1950 tot verlaging v&n het maximum aantal vergunningen ingevolge de Drankwet Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nomen. k-Verzoek van G. Nijdam, onderwijzer aan de openbare lagere school te Grouw om ontslag als zodanig wegens benoeming^elders^ Voorgesteld wordt het gevraagde ontslag eervol te verlenen. Do datum van ingang zal overeenkomstig de wet door Burgemeester en Wethouders worden bepaald, Verzoek v<^n de Raad der gemeente Fins terwo 1 de^om adhaesie te betuigen agH-pan tot_de. Regering on_ du Tweede Kamer g^richt"^ jnmt^~3^ek"k77n>~ tot hot tegengaan ven de voorgenomen maatregel om do gc me onto r aad' Ti 'in bevoegdheden te ontnemen. In deze motie protesteert de Raad van Finstcrwoldc tegen het voor nemen der Regering, om de gemeenteraad uit zijn functie te zetten en een Regeringscommissaris te benoemen, omdtat de Raad. nimmer de Grondwet noch de Gemeentewet zou hebben overtreden. Adressant is van mening,

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1951 | | pagina 1