o- AAN de Leden van de Raad der gemeente Idaarderadeel. Ik roep IJ op tot een openbare vergadering van de Raad op Maan dag 12 Maart a.s. des voormiddags te 9 uur. Grouw, 6 Maart 1951» De Burgemeester, AGENDA, Notulen. .De notulen van de vergadering van 29 Januari j.l. zijn in afdruk aan de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. Ingekomen stukken. a. Bericht van Gedeputeerde Staten, houdende goedkeuring van het raads besluit dd. 8 Januari j.l. tot aankoop van de muziektempel te Grouwj b. Bericht van Gedeputeerde Staten, houdende goedkeuring van het raads besluit dd. 27 November j.l. tot onttrekking aan het openbaar verkeer van een gedeelte van de Zuiderkade en tot overdracht daarvan aan de N.V. Halbertsma's Fabrieken voor Houtbewerking te Grouw. c. Bericht van Gedeputeerde Staten, houdende goedkeuring van het raads besluit dd. 2 October j.l. tot aankoop van gronden ten behoeve van de aanleg van de weg Grouw-VJartena. d. Bericht van Gedeputeerde Staten, houdende goedkeuring van het raads besluit dd, 27 November j.l. tot verkoop van bouwterrein aan de Fa. Stelwagen en van Gorcum te Roordahuizum. e. Bericht van Gedeputeerde Staten, houdende goedkeuring van de raads besluiten dd. 27 November j.l. tot het in het leven roepen van de Stichting Friesma-Hiem en tot verhuur aan deze stichting van het pen siontehuis met bijbehorende woningen aan de Nesserweg te Grouw. Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen, f. Missive van Gedeputeerde Staten inzake bezoldiging van de secretaris en ontvanger» Blijkens dit schrijven is vermeld college voornemens, de indertijd aangekondigde bezoldigingsregelingen voor het rijkspersoneel (üitke- ringsbesluit 1950, Verhogingsbesluit 1950, en Toelagebesluit 1951 van overeenkomstige toepassing te verklaren op de secretarissen en ont vangers Ingevolge de bepalingen der gemeentewet verzoeken Gedeputeerde Staten het oordeel van de Raad over de voorgenomen regeling. Burgemeester en Y/ethouders stellen voor, te berichten, dat tegen een en ander geen bedenkingen bestaan, Verzoek van H. Benedictus, onderwijzer aan de openbare lager school te Warga om ontslag als zodanig wegens verandering van werkkring. Voorgesteld wordt het gevraagde ontslag eervol te verlenen. De datum van ingang zal overeenkomstig de wet door Burgemeester en Wethouders worden bepaald, h. Adres van een tiental ingezetenen van Grouw inzake verbreding van de Raadhuisstraat en het scheppen van steigerruimte. Van een tiental ingezetenen van Grouw is een adres binnengekomen, waarin wordt medegedeeld, dat er door het toenemende autoverkeer in de Raadhuisstraat en de Nieuwe Kade te Grouw onvoldoende parkeer ruimte is, mede als gevolg van het drukke laden en lossen ter plaatse.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1951 | | pagina 1