Van de besturen der in deze gemeente gevestigde bijzondere lagere scholen is een verzoek ingekomen om toekenning van voorschotten, als bo venbedoeld. De onderhavige vergoeding heeft betrekking op de instandhou ding van schoolgebouwen, aanschaffing van boeken, leermiddelen,enz. hen voorschot daarop kan worden verleend tot het bedrag, dat overeen komstig artikel 55 bis van genoemde wet per leerling voor de openbare scho len beschikbaar wordt gesteld. Voorgesteld wordt de gevraagde voorschotten te verlenen en wel voor het R.K. Kerk- en Schoolbestuur te War ga, tot een bedrag van f.844,53, voor de Vereniging tot stichting en instandhouding van scholen met de Bij bel te Wartena tot een bedrag van f.1633*64 sn voor de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Grouw tot een bedrag van f,2026.40. Comptabiliteit Voorgesteld wordt de bij de stukken gevoegde concept-besluiten tot wijziging der begroting voor de dienstjaren 1950 en 1951 tot besluiten te verheffen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1951 | | pagina 11