Openbare vergadering van de Raad der gemeente Idaarderadeel op Maandag 12 Maart 1951 des voormiddags te 9 uur. Aanwezig zijn; Mevr. P.C. Halbertsma-Hijlkema en de heren S.de Jong, L. Zwart, Joh.van der Meer, R. Wartena, A, Hondema, E.Dan- tuma, Joh.van der Mark, H.van de Lageweg, P.van der Hem, P. Sijtema en J. Miedema. Afwezig met kennisgeving; de heer J.W.de Visser. Voorzitter; Mr. C.N. Renken, burgemeester. Secretaris; D. Smits. Aan de orde; 1. Notulen. De notulen van de vergadering van 29 Januari 1951» welke in afdruk aan de raadsleden zijn toegezonden, worden ongewijzigd vastgesteld. 2. Ingekomen stukken.- De op de agenda sub a t/m e vermelde stukken worden voor kennisgeving aangenomen, fMissive van Gedeputeerde Staten inzake bezoldiging van de secretaris en ontvanger. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkoms tig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten, SVerzoek van H. Benedictus, onderwijzer aan de openbare lagere school te Varga om ontslag alszodanig wegens verandering van betrekking. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkoms tig het voorstel besloten. h. Adres van een tiental ingezetenen van Grouw inzake verbreding van de Raadhuisstraat en het scheppen van steigerruimte. De heer van der Mark, verwijzende naar de toelichting van Burge meester en Wethouders, vraagt, wat bedoeld wordt met de passage, dat een oplossing op de duur gewenst is en of het niet mogelijk is, dat er reeds nu een aanvang wordt gemaakt met de verbetering. Spreker vraagt voorts, waarom de eigenaren niet willen medewerken en doet verder de suggestie door het plaatsen van renteloze aandelen de benodigde gelden bijeen te brengen, zodat de uitvoering verwezenlijkt kan worden. Haar aanleiding van het tweede gedeelte van het adres informeert Spreker tenslotte in hoeverre de kade haar functie zal verliezen en wat men in de toekomst denkt te doen. De heer Dantuma is van mening, dat, ingeval er iets gedaan moet worden in het belang van de verkeersveiligheid in de eerste plaats aan dacht dient te worden geschonken aan een verbreding van de Hoofdstraat, waar de situatie nog ongunstiger is dan in de Raadhuisstraat, waar twee auto's elkaar toch nog altijd kunnen passeren. De heer Hondema acht, nu de eigenaren niet', hebben willen medewer ken aan een zaak, waarmede het algemeen belang gediend wordt, het stand punt van burgemeester en wethouders juist. Spreker betreurt deze gang van zaken, omdat z.i. de aanleg van een trottoir van het perceel van Buma naar dat van zeilmakerij de 'Vries ter voorkoming van verkeerson gevallen gewenst is. Wat het scheppen van steigerruimte betreft, vraagt Spreker vervol gens, hoe de situatie zich in verband met de aanleg van het Nieuwe Kanaal zal ontwikkelen en dringt aan op het maken van een laad- en los plaats bij dit kanaal, zodat de oude kade dan meer voor pleziervaartui gen kan worden gebruikt Do Voorzitter acht het plaatsen van renteloze aandelen, zoals de heer van der Mark heeft gesuggereerd, niet mogelijk, omdat de eigenaren door him weigering getoond hebben geen belangstelling voor de verbre ding van de straat te hebben en dus ook geen aandelen zullen nemen. —De—

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1951 | | pagina 13