van de heer van der Meer, f,500.- is geen hoge huur. Zolang de huur niet is ingegaan, is het onderhoud echter "bij de gemeen te. Deze omstandigheid geeft Spreker aanleiding, enige vakkundige wenken te geven met betrekking tot de bemesting en de onkruidverdelging, zulks in het belang van de toekomstige grasmat. De heer van de Lageweg acht de prijs van f.500,- eveneens redelijk en merkt op, dat het van weinig waardering getuigt, dat er van de zijde van het Sportcentrum zulke klanken worden gehoord. Spreker is van mening, dat men de overeenkomst met beide handen had behoren aan te grijpen. De Heer Hondsma stelt zich volkomen achter Burgemeester en Wethouders en vindt, dat het op de weg van het Sportcentrum ligt een offer te brengen voor zo'n terrein. De Voorzitter dankt de heer van der Mark voor zijn deskundige voor lichting en zegt toe, hiermede rekening te zullen houden. Dat het Sportcentrum weinig waardering aan de dag zou hebben gelegd is volgens Spreker niet juist, omdat het tegengestelde blijkt uit het feit, dat de Stichting voor het bouwen van het kleedlokaal heeft gezorgd. Wethouder de Jong geeft nog te kennen, dat het Sportcentrum de prijs van f.50C.- wel redelijk acht, doch dat men als gevolg van de geslonken inkomsten tijdelijk dit bedrag niet kan opbrengen. Men verwacht na het in gebruik nemen van het nieuwe terrein een grotere toeloop van het pu bliek en daardoor stijgende middelen. Volgens Spreker moet de Stichting niet alleen in de toekomst in staat worden geacht dit bedrag te betalen, doch reeds op dit moment. Zonder hoofdelijke stemming wordt vervolgens overeenkomstig het voor stel van Burgemeester en Wethouders besloten. Vpopstel tot vaststelling van een nieuwe verordening regelende de heffing van vergunnings- en verlofsrecht voor de verkoop van_ sterke drank en van zwak-alcoholische drank in het klein. De heer van der Meer vraagt, of het niet mogelijk is, voor kleine lokaliteiten als die te Friens en Idaard een uitzondering te maken, wat de heffing van het recht betreft. De Voorzitter antwoordt, dat de heffing op de wet steunt en dispensa tie niet mogelijk is. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel besloten» Voorstel tot wijziging van de Algemene Politieverordening. Zonder discussie en zonder hoofdelijke s temming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. Voorstel tot wjjjjsippnig van de uitbreidingsplannen in onderdelen voor War- tena en Grouw. De heer van der Mark vraagt of bij het bepalen van de prijs van de be nodigde grond ook rekening wordt gehouden net de bedrijfsschade, die ge leden wordt. De heer van der Meer acht het ingediende bezwaar als zou uitoefening van het bedrijf niet meer mogelijk zijn, sterk overdreven. De Voorzitter antwoordt, dat de kostprijs van de grond door experts wordt bepaald en dat met eventuele bedrijfsschade rekening wordt gehouden. De "Voorzitter zegt, het met de heer van der Meer eens te zijn, dat het het bezwaar overdreven is, hoewel de uitoefening van het bedrijf uiteraard moeilijker wordt. Zonder hoofdelijke stemming wordt vervolgens conform het voorstel be sloten. Voorstel _tot verkoop van bouwterrein aan Fa. W.E. Reitsma te Grouw. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. Benoeming cq. herbenoeming van leden der Adviescommissie inzake de distri- butie van woonruimte. De^ heer van de Lageweg merkt op, dat de zitting hebbende leden op 1 Janu ari j.l, zijn afgetreden en vraagt of de commissiessindsdien niet weer vergaderd

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1951 | | pagina 19