zou komen, terwijl evenmin over het inwinnen van advies over de afdammin van dit vaarwater door de Kroon iets bekend is. De heer Sijtema vraagt, of er veel belangstelling is voor opname in "Friesna-Hiem" en of wellicht de bouw van een dergelijk tehuis in het Noorden der gemeente voor verwezenlijking vatbaar is. De Voorzitter antwoordt, dat Friesma-Hiem is volgeboekt en dat te zijner tijd de mogelijkheden voor het bouwen van een tweede tehuis onder ogen zouden kunnen worden gezien. Op het ogenblik laten de financiën dit echter niet toe. Hierna sluiting. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 Maart 1951 T^orzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1951 | | pagina 23