In verband, daarmede verzoeken adressanten aan weerszijden van de Raad huisstraat trottoirs aan te leggen en de straat tussen de percelen Nieuwe .Kade 1 en 2 en Raadhuisstraat 29 en JO te verbreden, waardoor het psrkeers- probleem zou zijn opgelost. Verder verzoeken adressanten een houten aanlegsteiger aan te brengen in de Grou en wel vanaf het perceel Nieuwe Kade 1 en in Noordoostelijke rich ting. Naar aanleiding van dit adres delen Burgemeester en Wethouders mede, dat de uitvoering van een eventueel plan tot verbreding van bedoelde stra ten, -waarmede een uitgaaf van rond f.3200.- is gemoeid, afhankelijk is van de bereidheid van de betreffende eigenaren, om de benodigde grond af te staan en wel om niet met het oog op de financiële positie der gemeente. Verschillende dezer eigenaren hebben medegedeeld, hun medewerking niet te willen verlenen, zodat aan de wens van adressanten niet tegemoet kan worden gekomen. Burgemeester en Wethouders achten echter op de duur een op lossing in het belang van de verkeersveiligheid gewenst. Wat het scheppen van steigerruimte op de aangegeven plaats betreft zij opgemerkt, dat hiermede althans voor een belangrijk deel een particulier belang wordt gediend. Overigens achten Burgemeester en Wethouders, afge zien van de kosten, de aanleg van de gevraagde steiger op dit moment niet gewenst, omdat moet worden afgewacht in hoeverre de kade haar functie van los- en laadplaats zal verliezen. Een overhaast bouwen van een steiger zou een belemmering voor het laden en lossen kunnen betekenen. Op grond van een en ander wordt voorgesteld af wijzend op het verzoek te beschikken. Voorstel tot aankoop van enige perceelsgedeelten ten behoeve van de weg- ve- r b e t ering Gout urn- Warga-Gar i .i p Met de heren IJsselstein te Warga en Brandsma te Menaldum, die tot voor kort weigerachtig waren, de voor bovenvermelde wegverbetering benodigde grond af te staan is thans overeenstemming bereikt. Waar de gestelde voorwaarden aannemelijk zijn te achten, wordt voor gesteld, de hierbedoelde perceelsgedeelten ter grootte van respectievelijk 16 en 21 m2 aan te kopen tegen de som van f.2.- per m2 en daartoe te nemen een besluit, waarvan het concept bij de stukken, is gevoegd. Overdracht van grond ten behoeve van de stichting van een bijzondere la gere school_ te Wartena. Naar aanleiding van het ter goedkeuring ingezonden raadsbesluit van 27 November j.l. betreffende bovenvermelde aangelegenheid hebben Gedeputeer de Staten medegedeeld, het niet juist te achten, dat aan de hierbedoelde overdracht het karakter van verkoop wordt gegeven, in verband waarmede ver meld college in overweging geeft, het besluit te herzien. Burgemeester en Wethouders achten het gewenst, aan het verlangen van Gedeputeerde Staten tegemoet te komen en stellen voor, daartoe hat bij de stukken gevoegde concept-besluit tot besluit te verheffen. Voorstel tot benoeming van een gemeente-timmerman in waste dienst. Zoals oekend heeft de Raad indertijd maohtiging verleend een timmerman aan te stellen in tijdelijk dienstverband. Ter uitvoering daarvan hebben Burgemeester en Wethouders als zodanig benoemd de heer J. Kroeze te Grouw. Op grond van een voor de raadsleden ter inzage liggend rapport van de directeur van gemeentewerken menen Burgemeester en Wethouders, dat het in het belang der gemeente is, dat aan de functie een duurzaam karakter wordt gegeven. Voorgesteld wordt dan ook, tot instelling van een dergelijke functie te besluiten en tot timmerman in vaste dienst te benoemen de heer J. Kroeze, voornoemd. Yilg£gte^tqt.fret verhuren van het sportterrein te Grouw aan de Stichting Sportcentrum, aldaar. Nu bovenvermeld sportterrein binnen afzienbare tijd in gebruik kan worden genomen, is de vraag gerezen, op welke wijze de exploitatie dient te geschieden. Te Grouw doet zich de gelukkige omstandigheid voor, dat er een Stichting Sportcentrum bestaat, die zich de sportbeoefening in de ruimste zin des woords-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1951 | | pagina 3