—3 /in woords ten doel stelt en/welker bestuur de verschillende sportverenigingen ter plaatse zijn vertegenwoordigd. Waar deze stichting de kosten van de opstellen als kleedlokaal, goalpalen, terreinafscheiding e.d. voor haar rekening heeft genomen, ligt het voor de hand, dat aan haar een zekere medezeggenschap bij de exploitatie moet worden verleend. Daarnaast dienen uiteraard waarborgen van gemeentelijke invloed te worden gesteld. Na de verschillende mogelijkheden tegen elkaar te hebben afgewogen, zijn Burgemeester en Wethouders tot de conclusie gekomen, dat een bevre digende exploitatie is te vinden, ingeval het terrein in huur wordt ge geven aan vermelde stichting, welke dan tot onderhuur aan de diverse sportinstellingen overgaat, een figuur, welke/ook de stichting ambieert. Door opname van een bepaling in de huurovereenkomst, dat de onder huur slechts kan plaats vinden onder goedkeuring van Burgemeester en Wethouders is met de belangen van de gemeente voldoende rekening gehou den, terwijl de onderwijshelangen veilig worden gesteld door de clausule, dat de gemeente gerechtigd blijft, te allen tijde van het terrein met de opstallen gebruik te maken ten behoeve van de lichamelijke oefening aan de scholen. Wat de huurprijs betreft menen Burgemeester en Vfóthouders dat een bedrag van f.500,- per jaar redelijk is te achten in verhand met de le dentallen van de diverse verenigingen, die naar alle waarschijnlijkheid van het terrein gebruik zullen maken. Het bepalen van een lagere huur achten Burgemeester en Wethouders niet verantwoord, omdat bij verhuur tegen f.500.- er nog altijd een exploitatie-verlies van rond f,1000.- ten laste der gemeente blijft. In verhand met een en ander wordt voorgesteld het betreffende terrein te verhuren aan de Stichting Sportcentrum, voornoemd tegen de som van f.500.- per jaar en voorts onder de in het overgelegde concept-besluit gestelde voorwaarden. 7Voorstel tot vaststelling van een nieuwe verordening regelende de heffing van vergunnings-en verlofsrecht voor de verkoop van sterke drank- en van zwak-alcoholische drank in het klein. In verband met de totstandkoming van de wet van 7 Juni 1950 (Stbl. K 204)5 houdende wijziging van de Drankwet (stbl. 1931 no.476) is het noodzakelijk de bestaande verordening te herzien en wel in die zin, dat voortaan voor een nieuw bedrijf voor de eerste maal in plaats van f,100.- een vergunningsrecht van f.170.- verschuldigd zal zijn, en dat het ver gunningsrecht voor een hotelvergunning en het verlofsrecht voortaan in plaats van f.25.zal bedragen f.45» Van dezo gelegenheid is tevens gebruik gemaakt om de bepalingen be treffende de invordoring conform artikel 290 der gemeentewet in de hef- fingsverordening op te nemen. Voorgesteld wordt de aangegeven wijzigingen aan te brengen en daartoe vast te stellen de verordening, waarvan het concept bij de stukken is gevoegd. 80 Voorstel tot wijziging der Algemene Politieverordening. Bij de vaststelling van de wijziging van de politieverordening regelende het kappen van bomen binnen de bebouwde kom is indertijd geen rekening gehouden met artikel 58 van het Provinciaal Reglement van Po litie, dat een verplichting inhoudt tot het opruimen enz. van bomen, ten aanzien waarvan door Gedeputeerde Staten of burgemeester en wethouders een daartoe strekkend bevel is gegeven. Burgemeester en Wethouders achten het gewenst, dat alsnog in deze lacune wordt voorzien, hetgeen kan geschieden door aan de gevallen, waar op het verbod niet van toepassing is, toe te voegem "het verwijderen, kappen, snoeien of beschadigen ingevolge een op grond van artikel 58 van het Provinciaal Reglement van Politie gegeven bevel". Voorgesteld wordt de Algemene Politieverordening in de aangegeven zin te wijzigen en daar-toe vast te stellen een begluit, waarvan het con cept hij de stukken is gevoegd» i

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1951 | | pagina 5