Voor Wargas Mevr. R. Vriesema-Jepma A. Veenstra 0. Bijlsma Joh.L. Sinnema R.G.de Jong. Voor Roordahuizums Mevr. A.van Randen-Calsbeek J. Yntema TjSmeding M. Wiersma J. Gorter. Voor Wartenas Mevr. T. Kalsbeek-Veldsma. D. Boekema A. Bijlsma F. Visser R. Wartena. De aftredende leden worden allen ter herbenoeming aanbevolen. 12. Voorstel tot het aangaan van een regeling met de gemeente Leeuwarden inzake het gebruik van een paviljoen voor besmettelijke ziekten. Ingevolge de bepalingen der Besmettelijke Ziektenwet moet de gemeen te een inrichting beschikbaar hebben voor de verpleging van lijders aan besmettelijke ziekten. Teneinde aan deze verplichting te voldoen is indertijd met de gemeente Leeuwarden een regeling aangegaan betreffende het gebruik van het aan die gemeente behorende paviljoen, welke regeling per 1 Januari j.l. afliep. Op grond van vermelde regeling betaalde de gemeente jaarlijks f.214.-. De gemeente Leeuwarden is bereid een nieuwe overeenkomst te treffen voor de duur van 5 jaren tegen een jaarlijkse vergoeding van rond f.60ö.-. Deze verhoging is toe te schrijven aan de inmiddels sterk ge stegen exploitatiekosten. Waar de exploitatie van een eigen inrichting een tekort zou ople veren, dat ver boven een bedrag van f.600.- per jaar zou uitgaan, is bet gewenst met de gemeente Leeuwarden een regeling, als bedoeld, aan te gaan, waarom wordt voorgesteld, daartoe te besluiten onder de voorwaar den gesteld in het bij de stukken gevoegde concept-besluit. 13- Voorstel tot wijziging der bouwverordening. In vele gemeenten wordt in de laatste jaren met succes asbestmateri- aal in plaats van gietijzer toegepast voor grond- en standleidingen. Aangezien asbestbui zen aanmerkelijk goedkoper zijn dan gietijzeren buizen is het gewenst, ook voor deze gemeente de mogelijkheid tot toe passing van eerstgenoemde buizen, welke aan nader te stellen eisen moe ten voldoen, te scheppen. In verband daarmede wordt voorgesteld, de bouwverordening te wij zigen overeenkomstig de bij de stukken gevoegde concept-verordening, 14. Benoeming van een beheerder van de Stichting"Friesaa-Hiem" te Grouw. Nu het complex woningen met bijbehorend hoofdgebouw voor de huis vesting van oudere personen aan de Nesserweg te Grouw zijn voltooiing nadert, is het gewenst ingevolge artikel 10 van de statuten der stich ting Friesma-Hiem een beheerder te benoemen. De ter zake opgemaakte aanbeveling luidt als volgt 1. B.A. Tuinstra, Vader Tehuis voor Ouden van Dagen te Grouw. 2. L.J. Kiewiet, Wachtmeester der Rijkspolitie te Hallum. Voorgesteld wordt hieruit een keuze te doen en de benoeming te doen ingaan op een nader door burgemeester en wethouders te bepalen datum. 15Voorstel tot het verlenen van voorschotten op de gemeentelijke ver goeding overeenkomstig artikel 105, 6e lid, der Lager-Onderwijswet 1920 aan de besturen der bijzondere lagere scholen voor het dienst jaar 125,1... Van

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1951 | | pagina 9