O. Aan de Leden van de Raad der gemeente Idaarderadeel. Ik roep U op tot een openbare vergadering van de Raad op Donderdag 29 Maart a.s. des voormiddags te 9 uur. Grouw, 22 Maart 1951. De Burgemeester, AGENDA. 1. Notulen. De notulen van de vergadering van 12 Maart 1951 zijn in afdruk aan de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2» Ingekomen stukken. a. Besluit van Gedeputeerde Staten, houdende goedkeuring van de gemeente en bedrijfsbegrotingen voor 1950. b. Idem houdende vaststelling van de gemeenterekening en de bedrijfsreke- ningen over 1948. c. Bericht van Gedeputeerde Staten inzake goedkeuring van de verordening op de heffing van bruggeld. Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. 5» Voorstel tot verlenen van voorschotten op de vergoeding voor hot vakonder- wijs aan de besturen der bijzondere scholen voor het jaar 1951. Van het bestuur der Vereniging' tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Wartena en van het R.K. Kerk- en Schoolbestuur te Warga zijn verzoeken ingekomen om een voorschot op de vergoeding bedoeld in artikel 101 bis der Lager-Onderwijswet 1920 voor het jaar 1951. Het betreft hier een voorschot op de vergoeding in de kosten van het vakonderwijs in de nuttige handwerken, waarop de schoolbesturen jaarlijks aanspraak kunnen maken. Ingevolge de bepalingen van genoemde wet dient het voorschot voor eerst genoemd bestuur te worden bepaald op f.60.- en voor laatstgenoemd bestuur op f,27.74. Voorgesteld wordt daartoe over te gaan door vaststelling van de over gelegde concept-besluiten. 4Voorstel tot het aangaan van een rekening-courantovereenkoast In verband net het raadsbesluit van 2 October j.l. heeft de N.V.Bank voor Nederlandse Gemeenten te s-Gravenhage aan de gemeente een crediet in rekening-courant verstrekt tot een maximum van f3C61CC'»-rentende in debet 3-4 en in credit zulks ter voorlopige financiering van diverse in uitvoering zijnde kapitaalsobjecten. Dit crediet is thans bijna geheel uitgeput, terwijl de mogelijkheid om kasgeldleningen te sluiten tegen het voorgeschreven rentetarief practisch is uitgesloten. Een globale becijfering heeft uitgewezen, dat de gemeente tot 15 Juni a.s. tot een bedrag van f.820,000.- behoefte aan kasgeld heeft. Genoemde bankinstelling heeft zich bereid verklaard, ten dele in deze behoefte te voorzien door het bestaande crediet met f.500C00.- te verhogen voor de periode tot 1 Juni a.s. onder gelijkblijvende voorwaarden. Waar de huidige omstandigheden het aantrekken van goedkoper geld on mogelijk maken en voorkomen dient te worden, dat stagnatie optreedt bij de uitvoering der diverse werken wordt voorgesteld, met de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten te 's-Gravenhage een rekening-courantovereenkomst aan te gaan, waarvan het crediet nader wordt bepaald op f.800000.- en daartoe vast te stellen het bij de stukken gevoegde concept-besluit.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1951 | | pagina 1