Aan de Leden van de Raad der gemeente Idaarderadeel, Ik roep U op tot een openbare vergadering van de Raad op Maandag 4 Juni 1951 des voormiddags te 9 uur. Grouw, 29 Mei 1951. De Burgemeester, AGENDA. 1. Notulen. De notulen van de vergaderingen van 29 Maart en 11 April j.l. zijn in afdruk aan de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2. Ingekomen stukken. a. Besluit van Gedeputeerde Staten, houdende mededeling van ontvangst van het raadsbesluit dd. 12 Maart j.l, tot wijziging der Algemene Politie verordening! b. Bericht van Gedeputeerde Staten, houdende goedkeuring van het raads besluit dd. 12 Maart j.l. tot overdracht van grond aan de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Wartena; c. Bericht van Gedeputeerde Staten, houdende mededeling dat de bij raads besluit van 8 Januari j.l, vastgestelde verordening op de heffing van keurlonen is goedgekeurd bij Koninklijk Besluit dd, 22 Maart 1951 no,26? x d. Bericht van Gedeputeerde Staten, houdende mededeling, dat bij Konink lijk Besluit van 16 April I951 no.5 de bij raadsbesluit van 12 Maart j.l. vastgestelde verordening op de heffing van vergunnings- en ver lof srecht is goedgekeurd; e. Bericht van Gedeputeerde Staten, houdende goedkeuring van het raads besluit dd. 12 Maart 1951 tot verhuur van het sportterrein aan de Stichting Sportcentrum te Grouw. Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. ■Mnvrafie ingevolge artikel 13 der Lager-Onderwi.iawet 1920 om tegemoet koming m de vervoerskosten wegens schoolbezoek. Van J.de Jong-'Vagenaar te Grouw is een verzoek ingekomen, om ingevol ge artikel 13 der Lager-Onderwijswet 1920 een tegemoetkoming te mogen ïhlïw? in_d® reiskoste?, verbonden aan het bezoeken van de Christelijke School voor Buitengewoon Lager Onderwijs te Leeuwarden door haar zoon nattem Jan. Gezien de samenstelling van het gezin (weduwe met 7 kinderen) en de SÏ!n' waarv°or verwezen wordt naar het bij de stukken gevoegde rapport, wordt voorgesteld, de gevraagde tegemoetkoming ad f,10.80 per te^erheffen daartoe het overSelegde concept-besluit tot besluit 4' artikel 13 der Lager-Onderwi jswet 1920 om tegemoetkn, iBiÜlgJL3?-.de„vervoerskosten wegens schoolbezoek. Van R,A. van Zanten te Grouw is een verzoek ingekomen om een tegemoet- inm^pgvlngvV°+ge artikel 15 der ^ager-Onderwijs wet 1920 te mogen ontvangen 03 n' verbonden aan het bezoeken van de Christelijke School voor Buitengewoon Lager Onder,vijs te Leeuwarden door zijf zoon Las! Gezien de samenstelling van het gezin (man, vrouw en 5 kinderen) en gezinsinkomsten, waarvoor verwezen wordt naar het bij de stukken ge- I!rgLnJTrt' r°rdt voo^Gsteld> de gevraagde tegemoetkoming ad f.10.80 besluit? verlenen en daartoe vast te stellen het overgelegde concept-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1951 | | pagina 1