0*"~- AAN de Leden van de Raad der gemeente Idaarderadeel. Ik roep U op tot een openbare vergadering van de Raad op Donderdag 5 Juli a.s. des avonds te 7. üur. Grouw, 2 Juli 1951» De Burgemeester, AGENDA, Radiorede van de Minister van Binnenlandse Zaken, Mr. J.H.van Maarseveen, ter herdenking van het feit, dat 100 jaar .geleden de gemeentewet werd af- gekondigd. Beantwoording van de Minister door de Voorzitter der Vereniging van Ne derlandse Gemeenten, Mr. P.J. Oud, vanuit de vergadering van de Raad der gemeente Rotterdam. Notulen. De notulen van de vergadering van 4 Juni j.l. zijn in afdruk aan de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. Ingekomen stukken, a. Bericht van Gedeputeerde Staten, houdende goedkeuring van het raads besluit dd. 12 Maart 1951 tot wijziging van de bouwverordening. b. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 4 Juni 1951 tot af gifte van een garantieverklaring voor gesloten of alsnog te sluiten geldleningen door de N.V. Intercommunale Waterleiding Gebied Leeuwar den. c. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 4 Juni 1951 tot wij ziging van de begroting voor het gemeentelijk grondbedrijf, dienst 1950. d. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd, 12 Maart 1951 tot verkoop van bouwtercrein aan de Fa. W.E. Reitsma te Grouw. Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. Aanvragen ingevolge artikel 15 dor Lager-Onderwi.iswet 1920 om tegemoet koming in de vervoerskosten wegens schoolbezoek. Van M.de Vries, J. Hollema en J.de Jong te Warga zijn verzoeken inge komen, om ingevolge artikel 13 der Lager-Onderwijswet 1920 een tegemoet koming te mogen ontvangen in de reiskosten, verbonden aan het bezoeken van de Gemeentelijke School voor Buitengewoon Lager Onderwijs te Leeuwar den door een of meer hunner' kinderen. Gezien de samenstelling en de inkomsten van de gezinnen van aanvra gers, waarvoor vervrezen wordt naar de bij de stukken gevoegde rappor- Iten stellen Burgemeester en Wethouders voor, de gevraagde tegemoetkoming ad f.11.- per kind per maand te verlenen en daartoe de overgelegde con cept-besluiten vast te stellen. Voorstel tot vaststelling van regelen inzake de contrSle op de boekhouding en het geldelijk beheer van de ontvanger en andere rekenplichte ambte naren Bij de wet van 13 December 1950(Stbl, no. K 575) zijn zowel in de gemeentewet als in de armenwet nieuwe bepalingen opgenomen met betrekking tot de contrÖle op de boekhouding en het geldelijk beheer van de ontvan ger en de andere zgn. rekenplichtige ambtenaren. Vóór bovengenoemde wetswijziging was deze materie in de armenwet in het geheel niet geregeld. De

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1951 | | pagina 1