l°l- A ATT de Leden van de Raad der gemeente Idaarderadeel. Ik roep IJ op tot een openbare vergadering van de Raad op Maandag 27 Augustus a.s. des voormiddags te 9 uur. Grouw, 21 Augustus 1951» De Burgemeester, AGENDA. 1. Notulen. De notulen van de vergaderingen van 29 Juni en 5 Juli 1951? zijn in afdruk aan de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2Ingekomen stukken. a. Dankbetuiging van de Stichting "Het vierde Prinsen-kind" voor de be schikbaarstelling van de presentiegelden van de raadsvergadering van 5 Juli j.l. b. Bericht van Gedeputeerde Staten, houdende goedkeuring van het raads besluit dd, 12 Maart 1951 tot aankoop van enkele perceelsgedeelten van K. Brandsma en A.W. IJsselstein ten behoeve van de verbetering van de weg Goutum-Warga-Gari jp. c.Bericht van Gedeputeerde Staten, houdende goedkeuring van het raadsbe sluit dd, 4 Juni 1951 tot wijziging van de bouwverordening. d. Bericht van Gedeputeerde Staten, houdende goedkeuring van het raads besluit dd. 4 Juni 1951 "tot wijziging van het besluit van 21 Augustus 1950 inzake aankoop van enkele perceelsgedeelten van Mevrouw T. Hal- besma-van der Hem ten behoeve van de verbetering van de weg Goutum- Warga-Garijp. e. Bericht van Gedeputeerde Staten, houdende goedkeuring van het raadsbe sluit dd, 29 Januari 1951 "tot aankoop van enkele perceelsgedeelten van Mevrouw L.van Emden Andres-van der Goot ten behoeve van de verbetering van de weg Goutum-Warga-Garijp, f. Bericht van Gedeputeerde Staten, houdende goedkeuring van het raadsbe sluit van 4 Juni 1951 "tot wijziging van de begroting van het electrici- teitsbedrijfdienstjaar 1950. g. Bericht van Gedeputeerde Staten, houdende goedkeuring van het raadsbe sluit dd. 5 Juli 1951 tot aankoop van het Tehuis voor Ouden van Dagen. n. Bericht van Gedeputeerde Staten, houdende goedkeuring van het raadsbe sluit dd, 5 Juli 1951 tot wijziging van de Verordening tot regeling van het armwezen. Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. 3» Aanvrage van Mej. M.M. Gunster, onderwijzeres asn de openbare lagere school te Roordahuizuffl; om ontslag ais zodanig wegens benoeming elders. Voorgesteld wordt het gevraagde ontslag eervol te verlenen. De datum van ingang zal overeenkomstig de wet door Burgemeester en Wethouders worden bepaald, 4Aanvrage van P. Zijlstra, onderwijzer aan de openbare ULO-school te Grouw, om ontslag als zodanig wegens benoeming elders. Voorgesteld wordt het gevraegde ontslag eervol te verlenen. De datum van ingang zal overeenkomstig de wet door Burgemeester en wethouders worden bepaald. 5Voordracht ter benoeming van een_onderwijzeres aan de openbaro lagere school te Wartena."(vacature mej, Ehihardt —De—

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1951 | | pagina 1