Openbare vergadering van de Raad der gemeente Idaarderadeel op Maandag 27 Augustus 1951» des voormiddags te 9 uur. Aanwezigs Mevr. P.O. Halbertsma-Hijlkema en de heren S.de Jong, L.Zwart, J.W.de Visser, Joh.van der Meer, R. YYartena, A. Hondema, E. Dantuma, Joh.van der Mark, H.van de Lageweg, P.van der Hem, P. Sijtema en J. Miedema. Voorzitter; Mr. C.N. Renken, burgemeester. Secretaris; D. Smits. 1. Notulen. De notulen van de vergaderingen van 29 Juni en 5 Juli j.l., welke in afdruk aan de raadsleden zijn toegezonden, worden ongewijzigd vastgesteld. 2. Ingekomen stukken; Met betrekking tot het sub b vermelde stuk informeert de heer Sijtema, of de vergoeding voor de aankoop van de perceelsgedeelten van K. Brandsma en A.W. IJsselstein dezelfde is als die voor eerder aangekochte percelen voor de wegverbetering. De Voorzitter antwoordt, dat bij de onderhavige aankoop dezelfde ge dragslijn is gevolgd als bij vorige grondaankopen. Hierna worden de onder a t/m h genoemde stukken voor kennisgeving aan genomen. 5. Aanvrage van Mej.M.M. Gunster, onderwijzeres aan de openbare lagere school te Roordahuizum om ontslag' wegens benoeming elders. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten, aan Mej. Gunster eervol ontslag te verlenen, 4 Aanvrage van P. Zi.ilstra. onderwijzer aan de Openbare IJ. L.O. School te Grouw om ontslag wegens benoeming elders. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten, aan de heer P. Zijlstra eervol ontslag te verlenen, 5« Voordracht ter benoeming van een onderwijzeres aan de Openbare Lagere School te Wartena(vacature mejËhlhardt) De heer Hondema merkt op, dat op deze voordracht zowel als op de voor dracht voor onderwijzer aan de L.O,school, genoemd onder punt 16, slechts 1 leerkracht voorkomt. Een dergelijke wijze van benoemen, waar bij geen keuze mogelijk is, bevredigt de Raad niet. Hij twijfelt er niet aan, dat in dit geval waarschijnlijk geen andere voordracht mogelijk is, doch zou hieromtrent gaarne nader worden ingelicht. De Voorzitter antwoordt, dat zich voor deze vacature slechts 1 solli citante heeft aangemeld. Burgemeester en Wethouders prijzen zich ge lukkig, dat dit een goede sollicante is, waardoor het mogelijk en verant woord was, met een voordracht van één persoon te komen. Hierna wordt overgegaan tot stemming. Mej. Jelgersma wordt benoemd met 12 stemmen, 1 stem is ongeldig. 6Voorstel tot voorlopige vaststelling van de gemeenterekening en de be- dri jfsrekeningen en tot goedkeuring van de arravoogdijrekeningen over 1949. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. 7» Benoeming van een plaatsvervangend lid der Financiële Commissie, De heer van der Hem wenst, teneinde een "wilde" stemming te voorkomen, een candidaat te stellen en beveelt als zijn plaatsvervanger de heer Sijtema aan. De heer de Visser, sprekende namens zijn fractie, ondersteunt deze candidatuur. De heer Dantuma vraagt, of in dit geval niet een candidaat van de Partij van de Arbeid moet worden benoemd, waar het hier gaat om de voor ziening in de plaats van een lid van die partij, De AAN DE OIRDE;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1951 | | pagina 11