3 De mogelijkheid om een auto voor dit werk aan te schaffen is wel onder ogen gezien, doch op die manier zou het te kostbaar worden. De heer Dantuma meent, dat een dergelijke auto ook gebruikt zou kunnen worden om het huisvuil op te halen. De Voorzitter zegt, dat de gemeente voor het ophalen van as en huisvuil een auto gebruikt, echter niet in het dorp Grouw met zijn vele nauwe steegjes, ?/aardoor van een dergelijke auto geen economisch gebruik kan worden gemaakt. De heer Wartena vestigt de aandacht op het gebruik van een kleine kar met een inhoud van 1 M3, waarop een kleine motor is gemonteerd, waarvan hij de werking heeft gezien. De Voorzitter zegt toe hieromtrent nadere inlichtingen te zullen inwin nen. Hierna wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 12. Voorstel tot wijziging van de tarieven inzake stroomlevering. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten, 13Benoeming van een lid dor Adviescommissie inzake de distributie van woonge legenheid voor het dorp Grouw. Na de stemming over de aanbevolen candidaten blijkt de heer M.de Jong te zijn benoemd met 12 stemmen, Op de heer J, Deelstra Sr. ia 1 stem uitge bracht 14. Voordracht ter benoeming van onderwijzeres aan de openbare lagere school te RoordaEuizum vacature meT."~M.M. Gunster.1 M.ej, S.de Jong te Witmarsum (no.l van de voordracht) wordt benoemd met 12 stemmen. Mej. B. Kooistra te Leeuwarden (no.2) kreeg in stem. 15» Comptabiliteit Conform het voorstel van Burgemeester en Wethouders wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming besloten tot wijziging van de begroting, dienstjaar 1951» Op voorstel van de Voorzitter wordt besloten het navolgend punt aan de agenda toe te voegen? 16Voordracht ter benoeming van een onderwijzer aan de IJ.L.O»School te Grouw. (vacature P. ZijlstraK De Voorzitter deelt mede, dat deze voordracht eerst heden aan de Raad kon worden aangeboden, omdat het onderzoek der sollicitanten als gevolg van de vacantie heeft gestagneerd. Burgemeester en Wethouders achten een spoedige voorziening in de vacature zeer gewenst, waarom zij besloten deze "te elfder ure" opgemaakte voordracht als aanvullend agendapunt aan de Raad aan te bieden. De heer de Visser merkt op, dat evenals op de voordracht voor onderwij-? zeres te Wartena, op deze voordracht slechts één sollicitant voorkomt. De Raad vraagt zich hij een dergelijke benoeming terecht afs "Wat doen wij hier eigenlijk". In een enkel geval kunnen wij dit goedkeuren. Hij vraagt, of zich, ook voor deze vacature, slechts één sollicitant heeft aangemeld. De Voorzitter antwoordt, dat er een 5-tal sollicitanten zijn, doch dat na onderzoek gebleken is, dat 4 sollicitanten moesten afvallen en slechts één kon worden voorgedragen. De Voorzitter en het Hoofd der U,L.O,school hebben bij hun bezoek aan deze sollicitant, eon zeer gunstige indruk van hem gekregen. Hoewel de Voorzitter betoogt, dat Burgemeester en Wethouders niet anders konden handelen, blijkt het, dat de Raad nog nadere inlichtingen omtrent.de sollicitanten wenst. Te dien einde wordt de openbare vergadering door de Voorzitter geschorst. Na heropening der openbare vergadering wordt overgegaan tot stemming. Do heer S. Dijkstra te Leeuwarden wordt met algemene stemmen benoemd. RONDVRAAG. De heer de Visser vraagt inlichtingen aangaande een brief, die hem ter hand is gesteld door de heer Wartena en waarin de Nederlandse Heidemaatschap pij schrijft, dat de plannen voor het sportterrein te Wartena reeds maanden geleden bij Burgemeester en Wethouders zijn ingediend. Hij merkt op, dat in —een

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1951 | | pagina 15