een vorige vergadering van de raad op een desbetreffende vraag door de Voor zitter is geantwoord, dat de plannen bij de Nederlandse Heidemaatschappij berusten. Wat is nu de waarheid? Verder is hij van mening, dat de aanleg van het sportterrein zeer ur gent is en dat in de toestand van de weg door het dorp Wartena, waarover in do Raad zowel als door de inwoners zelf al zoveel is gesproken, zeer spoedig verbetering moet worden gebracht. Voorts heeft spreker bij geruchte gehoord, dat de bouw van de brug over de Rogsloot niet zou doorgaan, De Voorzitter antwoordt, dat de in een vorige vergadering gedane mede deling, dat de plannen voor het sportterrein bij de Nederlandse Heidemaat schappij waren ingediend, helaas op eon vergissing berust. Dezo plannen, waren toegezonden aan Gedeputeerde Staten. Ze berusten dus niet te Gr out/, zodat aan zijn betoog niets verandert» Gedeputeerde Staten zijn van mening, dat de provincie tot financiële deelneming in de aanleg van het sportterrein niet verplicht is en weigeren enige toezegging te doen. Juridisch mag hun standpunt juist zijn, maar an derzijds kan men het zo zien, dat hier een sportterrein is ontnomen en ter vervanging daarvan een nieuw sportveld moet worden aangelegd. Burgemeester en Wethouders zijn voornemens een conferentie met de Gedeputeerde Staten aan te vragen om déze en andere kwesties nader met dit College te bespreken. Over d»''OpBchovting van de bouw van de brug over de Rogsloot is Spreker officieel niets bekend. Hij veronderstelt echter, dat de kapitaalinvestering de bouw wol belemmerend zal beïnvloeden. Ook dit punt zal op de te houden conferentie worden besproken. De heer Wartena zegt, dat het bestuur der Sportvereniging te Wartena ten einde raad is en niet weet, tot welke instantie het zich moet wenden om enig succes te hebben. Vandaar, dat een briefje aan de Nederlandse Heide- saaataöhappij werd geschreven. Spreker vraagt voorts, wat er gedaan wordt met de vrijkomende grond, waar nu de "ruïne" wordt afgebroken. Verder uit spreker zijn misnoegen over de slechte toestand van de weg door het dorp (Wartena)» Het is zo erg, aldus spreker, dat de inwoners de vele kuilen en gaten al met nummers aanduiden en spreken van gat no,l, no. 2 enz, "Toen ik", aldus de heer Wartena, op een avond een brief zou posten, struikelde ik over zo'n gat en kwam te vallen". Ik dacht toen bij mijzelf? Stumper, what doch^t ek yn de Rie". De Voorzitter antwoordt, dat de vrijkomende grond particulier eigendom is. Wenst men hier weer te bouwen, dan zal men zich aan de rooilijn moeten houden. Wat de weg door het dorp betreft, is spreker ook van mening, dat de ergste gaten moeten worden gedicht vóór de winter. De heer Honderna vraagt zich af, of de houding van de gemeente tegenover Gedeputeerde Staten niet wat te lankmoedig is, Op aandrang van daf College heeft de gemeente de aanleg van de weg Grouw-Wartena op zich genomen en voor zover de gemeente betreft, is daarbij zoveel mogelijk spood betracht. Kunnen Gedeputeerde Staton nu niet wat meer spoed betrachten ton aanzien van het laatste gedoolte van de weg, waarop al zo lang wordt gewacht. De Voorzitter zegt, dat ook deze aangelegenheid een punt van de zo even gesignaleerde bespreking zal uitmaken. Waar voer het grootste deel van de weg overeenstemming is bereikt, is hot Bureau Kielman en Bootsma, dat met de leiding der werkzaamheden belast is, opgedragen, de uitvoering van dit object voort te zetten. De walbeschoeiïng bij "de Grom?" vormt echter nog eon verschilpunt. Burgemeester en Wethouders wensen een betere constructie dan door Gedeputeerde Staten wordt voorgesteld» Daar de gemeente in de toe komst met het onderhoud van de weg wordt belast, is het van belang, dat dit punt voor de gemeente bevredigend wordt opgelost. Verder herinnert spreker er aan, dat over de Maeneweikwestie door de Kroon nog steeds geen beslis sing is genomen. De heer van der Mark maakt enkele opmerkingen over de kade te Warga. Een schip van 40 ton kan daar wegens ondiepte niet meer aanleggen. Er zijn maar twee palen en die staan bovendien ook zeer ongeschikt ten op zichte van het verkeer met auto's. De sehippers zouden gaarne, in plaats van palen op de kade, een 5-tal ringen in de walmuur zien aangebracht. Spre ker Vcht het aanbrengen van deze voorzieningen op korte termijn zeer gewenst Voorts--

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1951 | | pagina 17