Voorts vraagt hij, wat Burgemeester en Wethouders van plan zijn met de oude bergplaats bij de noodslachtplaats. Dit oude geval moet worden afge broken of opgeknapt, want zo kan het niet langer. De Voorzitter zegt, dat het hem bevreemdt, dat de schepen moeilijk aan de kade te Warga kunnen aanleggen, daar hij meent, dat niet lang geleden daar is gebaggerd. Wat de vervanging van palen door ringen aangaat, lijkt het hem goed, dat gemeentewerken deze zaak eens nader onderzoekt. Verder deelt spreker mede, dat binnenkort een inspectietocht door de ge meente zal worden gemaakt, teneinde de te verrichten werkzaamheden in ogen schouw te nemen en waarbij ook aandacht aan het oude berghok bij de nood- slachtplaats zal worden geschonken. van der Hem vraagt, of het dok van de weg Aegum-Roordahuizum, die thans in bewerking is, niet geteerd en van grint moet worden voorzien* De Voorzitter blijft het antwoord op deze technische vraag schuldig on raadt de heer van der Hem aan zich voor deze aangelegenheid te wenden tot de directeur van gemeentewerken. De heer Sijtema informeert naar een verzoekschrift van de IJsvereniging te 7/arga inzake de aanleg van een nieuwe ijsbaan, waarop tot heden nog geen antwoord is ontvangen. De Voorzitter zegt, dat de plannen voor een ijsbaan ter beoordeling aan Gedeputeerde Staten zijn opgezonden. Het wachten is op de beslissing van dit college. Mevrouw Halbertsma vraagt, of er ook maatregelen kunnen worden genomen om het nachtelijk lawaai van de watertoeristen tegen te gaan. De Voorzitter antwoordt, dat dit euvel de laatste twee jaren sterk is toegenomen. Het is inderdaad nodig, dat maatregelen worden genomen. Spreker heeft een schrijven gericht tot collega's van alle gemeenten, waar veel watertoerisme is, om zich te orienteron en zo mogelijk, gezamen lijk maatregelen te treffen. De binnengekomen antwoorden zijn echter nog al uiteenlopend. Er zijn enkele burgemeesters, die aan de vrijheid van het watertoerisme niets in de weg willen leggen. De steeds erger wordende toe stand op dit gebied kan evenwel niet bestendigd blijven. Met het stelsel der kampeerkaarten heeft men elders het kamperen wel in de hand. Het gevolg is echter, dat Jan Rap en zijn maat de watersportcentra gaan bevolken. Mis schien zou een regeling zijn te treffen, waarbij het aanleggen aan de wal van het bezit van een dergelijke kaart afhankelijk wordt gesteld, Voor par ticuliere aanlegplaatsen zou een nadere regeling getroffen kunnen worden. Het valt wel te betreuren, dat ook hier weer de goeden het met de kwaden moeten ontgelden, doch een regeling moet er komen, zo mogelijk vó<5r de volgende zomer. Vele vreemdelingen hebben Grouw al verlaten om het nachtelijk lawaai» Dit komt het toerisme, en ook het dorp, niet ten goede. Hierna sluiting. Aldus vastgesteld in de openbare vergaderin van de raad van 8 October 1951. Voorzitter

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1951 | | pagina 19