De ter voorziening in bovenvermelde vacature in overleg met de Inspec teur van het Lager-Onderwijs in de Inspectie Sneek opgemaakte voordracht luidt als volgts 1. Mej. J. Jelgcrsma te Sneek, tijdelijk onderwijzoros aan bovengenoemde school. Voorstel tot voorlopige vaststelling van de gemeonterekoning on do bo drijf _s- rekeningen en tot goedkeuring van de armvoogdijrekeningen over 1949» Het onder dagtekening van 1 Augustus j.l. door de Financiële Commissie uitgebrachte rapport luidt als volgt; i:De Financiële Commissie, in wier handen werden gesteld de gemeentere kening, de armvoogdijrekeningen en de rekeningen van het electricitcits- en grondbedrijf, alle dienst 1949? heeft de eer U te rapporteren, dat het onderzoek dier rekeningen haar geen aanleiding heeft gegeven tot het maken van op- of aanmerkingen. Zij moge U derhalve voorstellen, de rekeningen voorlopig vast te stollen, zoals ze zijn aangeboden en wat de armvoogdijrekeningen betreft, deze on gewijzigd goed te keuren," Benoeming van een p1aatsvervangend lid der Financiële^Commissie. Bij raadsbesluit van 6 September 1949 werden tot leden der Financiële Commissie benoemd de heren J. Miedema, S. Dantuma en P.van dor Hem en tot plaatsvervangende leden de heren R. Wartena, H.van de Lageweg, en M.T.de Boer. In de door het overlijden van de heer de Boer ontstane vacature is tot- nog toe niet voorzien. Teneinde op alle gebeurlijkheden voorbereid te zijn, achten Burgemeester en Wethouders voorziening alsnog gewenst, waarom wordt voorgesteld tot benoeming van een nieuw plaatsvervangend lid te besluiten. Voorstel tot beschikbaarstelling van het gebouw der ÏÏLO-school met bijbe horende grond aan do Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs voor Grouw en Omstreken. Bij raadsbesluit van 25 April 1949 is overeenkomstig do bepalingen der Lager-Onderwijswet 1920 in principe medewerking verleend voor de stichting van een bijzondere school voor gewoon lager onderwijs door het bestuur van bovenvermelde vereniging. Teneinde op korte termijn met het onderwijs een aanvang te kunnen maken heeft het bestuur de totstandkoming van eon nieuw schoolgebouw niet afge wacht, doch voorlopig genoegen genomen met enkele noodlokalitciten in de Nederlands Hervormde Kapel, de consistoriekamer der Gereformeerde Kerk en het gemeentehuis. Deze lokaliteiten voldoen echter mede door de groei van het leerlingenaantal in genen dele aan de eisen van het"Bouwbesluit", Een woord van erkentelijkheid voor de lankmoedige houding van het schoolbestuur, dat ingevolge de wettelijke bepalingen reeds geruime tijd geleden aanspraak had kunnen maken op de bouw van een nieuwe school, is ze ker op zijn plaats. Uit het met hot bestuur en de Inspecteur van het Lager Ondervd js in do Inspectie Sneek gevoerde overleg is gebleken, dat in de definitieve huis vesting van het bijzonder onderwijs kan worden voorzien door beschikbaarstel ling van het gebouw der ULO-School aan de Stationsweg, alhier. Burgemeester en Wethouders zijn van oordeel, dat deze oplossing ook voor de gemeente bevredigend is te achten. Weliswaar zal het uitgebreid lager onderwijs tijdelijk elders moeten worden ondergebracht, doch deze minder gunstige omstandigheid wordt ruim schoots vergoed doordat binnen niet al te lange tijd de bouw van een nieuwe ULO-School tot de reële mogelijkheden zal behoren. Het ligt in de bedoeling, bij aanvaarding van dit voorstel het uitgebreid lager onderwijs te huisvesten in enige lokalen der oude openbare lagere school, hetgeen mogelijk wordt, wanneer dc nieuwe 7-klassige school aan de Nesserweg in gebruik kan worden genomen. Het komt Burgomoestor en Wethouders gewenst voor, het gebouw van do ULO-School alsmede de bijbehorende grond overeenkomstig de bij de stukken gevoegde tekening ter beschikking te stellen, nadat een en ander voor zo veel nodig in con redelijke staat van onderhoud is gebracht. -Zoals—

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1951 | | pagina 3