v* 3— Zoals de tekening aangeeft wordt het gymnastieklokaal van de overdracht uitgesloten, omdat dit lokaal zolang geen naderevoorziening op dit punt kan worden getroffen, beschikbaar moet blijven voor het onderwijs in licha melijke oefening van de openbare scholen. Het medegebruik door het bijzonder onderwijs ontmoet geen bezwaar, omdat dit slechts een bevestiging is van de bestaande practijk, die tot geen moeilijkheden aanleiding heeft gegeven. Op de hierboven aangegeven wijze handelende, mag de verwachting worden gekoesterd, dat binnen een tijdsverloop van enkele jaren naar behoren in de huisvesting zowel van het openbaar als bijzonder onderwijs te Grouw zal zijn voorzien. Op grond van het vorenstaande wordt voorgesteld, het gebouw der ULO- school met bijbehorende grond voor het beoogde doel beschikbaar te stellen en in eigendom aan meergenoemde vereniging over te dragen, door vaststel ling van de bij de stukken gevoegde concept-besluiten. 9» Voorstel tot het aangaan van een rekening-courantovereenkomst met de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten te 1s-Gravenhage Zoals bekend is in de vergadering van 4 Juni j.l. besloten tot het aan gaan van een rekening-courantovereenkomst met bovengenoemde bankinstelling tot een bedrag van f.1000.000,geldende tot 1 Augustus 1951. Het ver strekte crediet i3 thans uitgeput, zodat het noodzakelijk is, een nieuwe voorziening te treffen. Waar het sluiten van kasgeldleningen ook thans nog onmogelijk is, is onige weg, om de beschikking over vlottende middelen te verkrijgen, het aangaan van een rekening-courantovereenkomst. Bovenvermelde ÏÏ.V. is bereid het lopende crediet voor het tijdvak van 1 Augustus tot 1 October a.s.te verhogen tot f.1.150000.—, waarmede de ver dere voorlopige financiering van in uitvoering zijnde kapitaalsobjecten tot laatstgenoemde datum is verzekerd. Voor gesteld wordt dit aanbod te accepteren en een rekening-courant overeenkomst, als vorenbedoeld, aan te gaan door vaststelling van het bij de stukken ter inzage liggende concept-besluit. YP-GJ!s..'ke 1 "tot vaststelling van de waarde der eigendommen van het gemeente- rijk grondbedrijf in verband met periodieke hertaxatie. Ingevolge artikel 16 der Verordening op het beheer van het grondbedrijf dient eenmaal in de vijf jaren de waarde der in het bedrijf aanwezige ei gendommen te worden geschat door drie daartoe aangewezen deskundigen, zulks teneinde te voorkomen, dat het verschil tussen de boekwaarde en de reële waarde een te grote omvang zou gaan aannemen. Bij de laatste periodieke taxatie, welke plaats vond naar de toestand per 51 December 1949, zijn de eigendommen door de deskundigen in totaal ge- waardeerd op f,09358.75, terwijl de boekwaarde op die datum f.150284.33 bedroeg, nr werd derhalve een nadelig schattingsverschil geconstateerd van f.60945.58. Ter verklaring van dit niet onbelangrijke verschil zij opgemerkt, dat de boekwaarde der eigendommen bestaat uit de kostende prijs der aangekochte gronden, vermeerderd met de kosten van straataanleg en de exploitatiever liezen en verminderd met de opbrengst van grondverkopen over de afgelopen vijf jaren. Op de datum der voorlaatste taxatie (31 December I944) bedroeg de met de taxatie in overeenstemming gebrachte boekwaarde f.69505.25, terwijl voor straataanleg werd uitgegeven f.99148,05 en voor grondaankoop f. 25458.07. De exploitatieverliezen beliepen f.14626,16, zodat de boek waarde zonder grondverkopen gesteld kon worden op f.208735.53. Waar gronden zijn verkocht tot een totaalbedrag van f.58451»20, bedroeg de boekwaarde per 31 December 1949 dus f.208735»53 - f. 58451.20 f.150284.33. Dit een en ander moge blijken, dat de boekwaarde een lager bedrag had kunnen aangeven, indien de gronden tegen hogere prijzen waren verkocht, waardoor het nadelig schattingsverschil tot kleinere proporties zou zijn teruggebracht. Het bedingen van hogere grondprijzen is evenwel niet altijd mogelijk Oj. billijk. Zo gaat het bijvoorbeeld niet aan, om de kosten van aanleg van een straat, welke slechts aan één zijde zal worden bebouwd te laten drukken op de te bebouwen percelen. Evenmin is het billijk, om de volledige kosten van de aanleg van een verkeersweg op de aangrenzende gron den te verhalen, omdat een dergelijke straat niet alleen het karakter heeft -van

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1951 | | pagina 5