5 Benoeming van een lid der adviescommissie inzake do distributie^ v^__wo_on— EPlegenheid voor het dorp Grouw. Do heer J. Zijlstra heeft bedankt als lid van bovenvermelde adviescom missie, zodat in de ontstane vacature dient te worden voorzien. Door Burgemeester en Wethouders is de volgende aanbeveling opgemaakt. 1, M.de Jong, Grouw. 2, J. Deelstra.Sr, Grouw. Voorgesteld wordt daaruit een keuze te doen. Voordracht ter benoeming ven oen onderwijzeres aan de openbare lagere school, to RoordahuizumTTvacaturo mej. M.M. Gunster). De tor voorziening in bovenvermelde vacature in overleg met de Inspec teur van het Lager Onderwijs in de Inspectie Sneok opgemaakte voordracht luidt als volgts 1. Mej. S.de Jong, te Witmarsum. 2. Mej. B. Kooistra te Leeuwarden. 3. Mej. A. Hofstra te Assen. Voorgesteld wordt daaruit een keuze te doen en de benoeming te doen ingaan op een nader door Burgemeester en Wethouders te bepalen datum. Comptabiliteit Voorgesteld wordt de overgelegde concept-besluiten tot wijziging der begroting voor het dienstjaar 1951? tot besluit te verheffen

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1951 | | pagina 9