Aan de leden van de Raad der gemeente Idaarderadeel, Ik roep U op tot een openbare vergadering van de Raad op Maandag 8 October a.s, des voormiddags te 9 uur. Grouw, 3 October 1951 De Burgemeester, AGENDA., 1 o Notulen. De notulen van de vergadering van 27 Augustus 1951 zijn in afdruk aan de raadsleden toegezonden.Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2. Ingekomen stukken. a,Schrijven van Gedeputeerde Staten,houdende mededeling dat genoemd college,zijn standput,dat de procentuele salarisverhogingen,welke aan het overheidspersoneel worden toegekendniet op de wethouders- wedden toegepast dienen te worden,voorhands handhaaft. b,Bericht van Gedeputeerde Staten,houdende goedkeuring van het raads besluit d.d. 5 Juli 1951 inzake vaststelling van regelen met betrek king tot de controle op de met geldelijk beheer en boekhouding be laste ambtenaren,alsmede tot het onderzoek naar de deugdelijkheid der rekeningen. c,Bericht van Gedeputeerde Staten,houdende goedkeuring ven het raads besluit d.d. 27 Augustus 1951 tot het aangaan van een rekening-cou rantovereenkomst met de N.V.Bank voor Nederlandse Gemeenten. d,Koninklijk Besluit van 23 Augustus 1951 tot vernietiging van het raadsbesluit d.d. 25 April 1949strekkende tot voorlopige afvoering van de legger van waterstaatswerken van de Meanewei,de vaart uit het Ping-meer tot de Wijdesloot en de vaart van de Wijdesloot tot de Graft,alsmede tot vernietiging van het besluit van Gedeputeerde Staten,strekkende tot definitieve afvoering van de beide eerstge noemde vaarten. e,Bericht van Gedeputeerde Staten,houdende mededeling,dat de bij raadsbesluit d.d. .5 .Juli'. 1951 vastgestelde wijziging van de ver ordening op de heffing van vermakelijkheidsbelasting de Koninklijke goedkeuring heeft verworven, 3- Voorstel tot het verlenen van medewerking aan een aanvrage ex artikel 7T~der' lager -"OncCerwi j swe'f Tff2U7~ Van hotbestuur der Vereniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs* te Grouw is een aanvrage ingekomen,om overeenkomstig artikel 72 en volgende der lager - Onderwijswet 1920 bij zijn schoolgebouw aan de Stationsweg,alhiereen speelplaats aan te leggen. Het schoolbestuur motiveert zijn verzoek met er op te wijzen,dat de modderige toestand van het terrein voor de school bij regen e.d.het treffen van de gevraagde voorziening gewenst maakt. Met de Inspecteur van het Lager Onderwijswiens advies ter zake gun stig luidt,zijn B en W van mening,dat de aanvrage om aanleg van een betegeld schoolplein terecht is gedaan en dat daarmede de normale ei- - san aan het geven van lager onderwijs te stellen,geenszins worden over schreden.Bij de school is namelijk geen speelplaats in de eigenlijke zin van hot woord aanwezig,hetgeen vooral in de herfst en in de winter bezwaren oplevert. De aanwezige geringe verhardingsbreedte is ten enenmale onvoldoendeom de bezwaren ten deze te ondervangen. Wat de grootte van het nieuwe plein betreft,zij opgemerktdat het schoolbestuur zijn wensen dienaangaande niet kenbaar heeft gemaakt. --In-- t

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1951 | | pagina 1