AAN de Leden van de Raad der gemeente Idaarderadeel. Ik roep U op tot een openbare vergadering van de Raad op Maan dag 3 December a.s, des voormiddags te 9 uur. Grouw, 23 November 1951. De Burgemeester, AGENDA. Notulen. De notulen van de vergaderingen van 8 October 1951 en 14 Novem ber 1951zijn in afdruk aan de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. Ingekomen stukken. a. Bericht van Gedeputeerde Staten, houdende goedkeuring van de 11e, 12e en 13e wijziging van de begroting 1950. b. Schrijven van Gedeputeerde Staten, houdende mededeling, dat de bij raadsbesluit van 27 Augustus j.l. vastgestelde wijziging van de verordening tot heffing van reinigingsrechten koninklijk goedgekeurd is; c. Bericht van Gedeputeerde Staten, houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 11 April j.l. tot aankoop van gronden van Me vrouw T. Halbertsma-Mulder te Grouw; d. Bericht van Gedeputeerde Staten houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 11 April j.l. tot aankoop van een perceel grond van H. Hofstra te Grouw; e. Bericht van Gedeputeerde Staten, houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 4 Juni j.l. tot aankoop van een perceel grond van A.de Jong te Grouw; f. Bericht van Gedeputeerde Staten, houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 5 Juli j.l. tot wijziging van de statuten der Stichting ilEriesma-Hiemli te Grouw; g. Bericht van Gedeputeerde Staten, houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd, 8 October j.l. tot verkoop van een perceel grond te Warga aan de woningbouwvereniging uIdaarderadeelu h. Bericht van Gedeputeerde Staten, houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd, 27 Augustus j.l. tot overdracht van het aan de Stationsweg gelegen schoolgebouw aan de Vereniging voor Christe lijk Nationaal Schoolonderwijs te Grouw; i. Bericht van Gedeputeerde Staten, houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 14 November j.l. tot het aangaan van een obli gatielening ten behoeve van de woningbouw. Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. Benoeming cq. herbenoeming van leden der adviescommissies inzake de aistributie van woonruimte.' Ingevolge de verordening betreffende de aangifte en distributie van woongelegenheid dient de Raad jaarlijks de leden aan te wijzen van de commissies, welke burgemeester en wethouders adviseren bij de verdeling van woonruimte. De fungerende leden, die per 1 Januari a.s. periodiek aftreden, zijn: --voor--

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1951 | | pagina 1