AAN de Leden van de Raad der gemeente Idaarderadeel Ik roep IJ op tot een openbare vergadering van de Raad op Donderdag 27 December a.s, des namiddags te 7.30 uur. Grouw, 20 December 1951» De Burgemeester, AGENDA. 1. Notulen. De notulen van de vergadering van 3 December 1951 zijn in afdruk aan de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen, 2. Ingekomen stukken. a. Bericht van Gedeputeerde Staten, houdende goedkeuring van het raadsbesluit ad. S Juli j.l, tot aankoop van een perceeltje grond van R.de Wal te Wartena ten behoeve van wegaanleg. b. Schrijven van Gedeputeerde Staten, houdende mededeling dat het raadsbesluit dd. 8 October j.l. tot wijziging van de legesverordening door de Kroon ""w is goedgekeurd. Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen, 3. AifiVP.&gQ om subsidie van de "Bond tegen het schenden door het vloeken van Gods Heiligen Naam" te s-Gravenhage Ter intensivering van zijn werkzaamheden verzoekt het bestuur van boven vermelde bond een jaarlijks subsidie uit de gemeentekas. Aoals bekend mag worden verondersteld, voert de Bond reeds sedert jaren een actie tegen de Godslastering en beoogt daarmede de morele en geestelij ke kracht van het volk te versterken. Voor nadere bijzonderheden omtrent de werkzaamheid van de bond zij verwezen naar de bij het verzoek gevoegde bij lage Het komt Burgemeester en Wethouders voor, dat in de eerste plaats door de kerken een actie tegen het vloeken dient te worden gevoerd, terwijl ook het gezin en de school in deze een taak hebben. De gemeente behoort hier af zijdig te olijven, temeer omdat bij het verlenen van subsidie aan bovenver melde bond geen direct aanwijsbaar gemeentebelang is betrokken. Voorgesteld wordt derhalve, om afwijzend op het verzoek te beschikken. 4Aanvrage om vergoeding ingevolge artikel 13 der Lager-Qnderwijswet 1920. Van S.van der Meulen te Warga is een verzoek ingekomen, om hem ingevolge artikel 13 der Lager-Onderwijswet 1920 een vergoeding toe te kennen in de kosten van vervoer van zijn zoontje, dat de Gemeentelijke School voor Buiten gewoon Lager Onderwijs te Leeuwarden zal bezoeken. Gezien de iinanciële omstandigheden van het betreffende gezin komt adressant voor de gevraagde vergoeding der reiskosten, welke f.11.— per maand bedragen, in aanmerking, zodat wordt voorgesteld, goedgunstig op het verzoek te beschikken en het bij de stukken gevoegdeconcept-besluit tot besluit te verheffen. 5* Xoog-Stel. tot wijziging van hot Toelagebesluit 1951. ^oals U uit de pers kan zijn gebleken, is in verband met een stijging van de kosten van levensonderhoud met ingang van 16 Maart 1951 aan het rijks personeel voorlopig bij wijze van voorschot de zgn. derde 5^-loonsverhoging toegekend. "Voor ongehuwde 22-jarigen bedraagt de verhoging 4$, voor onge huwde 21 jarigen 3%, voor ongehuwde 20 jarigen 2% en voor ongehuwde 19 jari- Het Koninklijk Besluit, dat de hierbedoelde verhogingen definitief regelt, is onlangs verschenen» Het besluit bevat tevens enkele aanvullende voorzie ningen met betrekking tot de kindertoelage. —De— -\ r gQXl L/o*

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1951 | | pagina 1