O- aaN de Leden van de Raad der gemeente Idaarderadeel. Ik roep op tot een openbare vergadering van de Raad op Maandag 17 Maart a.s. des voormiddags te 9 uur. Grouw, 11 Maart 1952. De Burgemeester, AGENDA. Notulen. De notulen van de vergadering van 3 Maart 1952 zijn in afdruk aan d® raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. Ingekomen stukken. a« Bericht van Gedeputeerde Steten, houdende goedkeuring van de raads besluiten dd. 8 Januari 1951 tot vaststelling ran de gemeentebegro ting, de begroting van het gemeentelijk electriciteitsbedrijf en de begroting van het gemeentelijk grondbedrijf voor het dienstjaar 1951' b. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 3 Maart j.l. tot het aangaan van een rekening-courant-overeenkomst met de N.V.Bank voor Nederlandse Gemeenten. Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. Voorstel tot wijziging van het uitbreidingsplan in onderdelen voor het dorp Grouw. Volgens het uitbreidingsplan voor Grouw is de grond, waarop zich de woninggroep "Zevenhuizen" bevindt, bestemd tot woningbouw klasse A. In verband hiermede is het niet mogelijk, om vergunning te verlenen voor de verbetering of uitbreiding van de bestaande woningen. Hoewel de woningen van bovenvermelde woninggroep voor het overgrote deel nauwelijks voldoen aan de eisen, te stellen aan goede woonhuizen, is het met het oog op de woningnood vrijwel uitgesloten, dat bedoelde woningen binnen afzienbare tijd zullen verdwijnen. Integendeel. Het moet gewenst wordtn geacht, de woningen door het aanbrengen van verbeteringen voor de toekomst te behouden. Om dit mogelijk te maken, is het noodza kelijk, het vigerende uitbreidingsplan in dier voege te wijzigen, dat de woninggroep "Zevenhuizen" bij de bebouwde kom wordt getrokken, waar zij in feite ook thuisbehoort Het ter zake betrekkelijke ontwerp-wijzigingsplan heeft van 10 De cember 1952 tot 6 Januari 1952 ter visie gelegen. Aangezien geen bezwaren zijn ingebracht, wordt voorgesteld het ont werpplan ongewijzigd vast te stellen. Voorstel tot verkoop van een woning te ',/artena. In de vooroorlogse jaren is ten behoeve van de wegverbetering Goutum-Garijp aangekocht de arbeiderswoning met schuur en erf, staande op het "Aid Hiem" te Vartena, thans bewoond door S. Haytsma, In verband met een wijziging van het/tracé van de nieuwe weg is het niet meer nodig, de beschikking over vermeld perceel te behouden. Teneinde de gemeente te ontlasten van de onderhoudskosten is het ge wenst, tot verkoop over te gaan. De heer B.S. Haytsma te Wartena is bereid, het pand over te nemen tegen de koopsom van f.1200.welk bedrag redelijk is te noemen. Voorgesteld wordt mitsdien de onderhavige woning met schuur on erf onderhands te verkopen aan B.S.Haytsma, voornoemd, tegen genoemde koop prijs en voorts onder de in het overgelegde concept-besluit gestelde voorwaarden. Punt 5

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1952 | | pagina 1