Onderwerp? Raadsvergadering. Aan de Leden van de Raad der gemeente Idaarderadeel Ik roep U op tot een openbare vergadering van de Raad op ¥oensdag 21 Mei 1952» des namiddags te 1 uur, zulks mede in verband net het feit, dat de Commissaris der Koningin in de provincie Friesland deze gemeente op die datum hoopt te bezoeken. Grouw, 13 Mei 1952. De Burgemeester van IDAARDERADEEL AGENDA. 1. Notulen. De notulen van de vergadering van 17 Maart j.l. zijn in afdruk aan de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2. Ingekomen stukken. a. Bericht van Gedeputeerde Staten, houdende mededeling, dat de bij raads besluit van 8 October 1951 vastgestelde verordening op de heffing van keurloon voor vee en vlees de vereiste koninklijke goedkeuring heeft verworven. b. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 17 Maart j.l, tot het aangaan van een geldlening met de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten te s-Gravenhage. c. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 3 December j.l, inzake reorganisatie van het armwezen. d. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 3 Maart j.l, tot ver koop van een perceel bouwterrein te Warga aan de woningbouwvereniging "Idaarderadeel" e. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 27 December j.l. tot overdracht van het gemeentelijk electriciteitsbedrijf aan de provincie. f. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 17 Maart j.l. tot ver koop van een woning met schuur en erf aan B. Haytsma te Wartena. g. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 17 Maart j.l. tot ga rantie van rente en aflossing van een door de N.V. Bouwkas Noord-Neder landse Gemeenten te sluiten geldlening. Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen, 3- Voorstel tot onbewoonbaarverklaring van de woning te Roordahuizum, plaatse lijk gemerkt no.132, 4. Voorstel tot het aangaan van een overeenkomst met de provincie Friesland inzake levering van electrische stroom ten behoeve van de openbare verlich ting in de gemeente. 5. Bezwaarschrift van K.van der lest te Group; tegen zijn aanslag in de honden belasting over het belastingjaar 1952. 6. Voorstel tot geslotenverklaring van de weg langs de woningen van "Eigen Haard" te Roordahuizum voor voertuigen, waarvan de druk van enig wiel een bepaald gewicht overschrijdt. 7. Benoeming van een lid van de adviescommissie voor de distributie van woon gelegenheid te Warga (vacature Joh.L. Sinnema) 8. Voorstel tot verkoop van een perceeltje grond aan Jac. Talsma te Warga. 9. Voorstel tot vaststelling van de bedragen, bedoeld in artikel 103, 2e lid, der Lager-Onderwijswet 1920 over het jaar 1951 ten behoeve van de scholen voor bijzonder lager onderwijs. —10—

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1952 | | pagina 1