i Aan de Leden van de Raad der Onderwerp: gemeente Idaarderadeel. Raadsvergadering. Ik roep U op tot een openbare vergadering van de Raad op Don derdag 31 Juli a. s. des namiddags te 1 uur. Grouw, 25 Juli 1952. De Burgemeester van Idaarderadeel, AGENDA.: 1Notulen. De notulen van de vergadering van 23 Juni j.l. zijn in afdruk aan de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2Ingekomen stukke n a. Ber icht varPÜë'dêput oer de Staten, houdende goedkeuring van het raads besluit dd. 23 Juni j.l. tot het aangaan van een geldlening met de O.B.A.S. b, idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 21 Mei j.l. tot verkoop van een perceeltje grond aan Jac, Talsma to Warga. o, idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 21 Moi j. 1, tot wijziging van de begroting van hot grondbedrijf, dienst 1951. Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. 3. Voorstel tot wijziging van de Tijdelijke Ziektekostenverordening. 4. Ontslagaanvrage van G. J. de Boer als directeur van gemeentewerken. 5. Voorstel tot wijziging van do Algemene Politieverordening. 6. Voorstel tot hot aangaan van oen geldlening met de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeentente 1 s-Gravonhage, 7. Voorstel tot verkoop van een perceel bouwterrein aan W. Sietcma te Middelburg, 8. Voorstel tot verkoop van een strook grond aan R. Reitsma te Grouw. 9. Voorstel tot hot aanloggen van oen sportterrein te ïïartena. 10. Voordracht tot benoeming van een onderwijzeres aan de openbare la gere school te Roordahuizum. 11. Aanbeveling tot benoeming van een directeur van gemeentewerken. 12. Ontslagaanvrage van E. Sixma te Warga als bode-meteropnemer van het voormalig gemeentelijk clectricitoitsbcdrijf wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. 13. Comptabiliteit. Voor geste ld wordt hot overgelegde concept-besluit tot wijziging dor gemeentebegroting, dienstjaar 1952, tot besluit te verheffen.

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1952 | | pagina 1