7 u ?/t" Cf* J ONDERWERP Raadsvergadering. Aan de Leden van de Raad der gemeente Idaarderadeel. Ik roep U op tot een openbare vergadering van de Raad op Maandag 29 September a.s. des voormiddags te 9 uur. Grouw, 22 September 1952. De Burgemeester van IDiu.RDERADEEL ■uGBlPEi.. 1Notulen. De notulen van de vergadering van 31 Juli j.l. zijn in af druk aan de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2 Ingekomen stukken. a. Bericht van Gedeputeerde Staten, houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 21 Mei j.l. tot wijziging der gemeente begroting, dienstjaar 1951. b. Idem houdende goedkeuring door de Kroon van het raadsbesluit dd. 21 Mei j.l. tot vaststelling van een verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom der personele belasting. c. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 23 Juni j.l. tot verbouwing van de openbare lagere school te Warga en de onderhandse aanbesteding van dat werk. d. Idem houdende vaststelling van de gemeenterekening en de bedrijfsrekeningen over het dienstjaar 1949. c. Idem houdende goedkeuring door do Kroon van het raadsbesluit dd. 23 Juni 1952 tot wijziging van de verordening op de heffing van belasting op vermakelijkheden. f. Idem houdende goedkeuring van de raadsbesluiten dd. 21 Mei en 23 uni j.l. tot wijziging van do begroting van het ge meentelijk grondbedrijf, dienstjaar 1952. g. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd, 31 Juli j.l. tot verkoop van een perceel bouwterrein aan W. Sietema te Middelburg, h. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 31 Juli j.l, tot verkoop van een strookje bouwterrein aan R. Reitsma te Grouw. i. Idem houdende goedkeuring van de raadsbesluiten dd. 3 Maart, 21 Mei en 23 Juni 1952 tot wijziging der gemeentebegroting, dienstjaar 1952, Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. j. Beslissing van Gedeputeerde Staten inzake het onthouden van goedkeuring aan het raadsbesluit dd. 17 Maart j.l. tot wij ziging van het uitbreidingsplan in onderdelen voor het dorp Grouw. Deze wijziging had de strekicing de huizengroep "Zevenhui zon" uit het uitbreidingsplan te lichten cn bij de bebouwde kom te voegen. Gedeputeerde Staten hebben er bezwaar tegen, dat de betreffende grond geen enkele stodobouwkundige bestem ming blijft behouden en hebben uit dien hoofde hun goedkeuring onthouden. -Burgemeester-

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1952 | | pagina 1