L y>- 7" »M9oaVZTei agenda Aan de Raad der gemeente IDAARDERADEEI Onderwerp: Raadsvergadering. Ik roep IJ op tot een openbare vergadering van de Raad op Maandag 27 October a.s. des voormiddags te 9 uur. Grouw, 21 October 1952. De Burgemeester van Idaarderadeel 1 Notulen. De notulen van de vergadering van 29 September 1.1. zijn in afdruk aan de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2 4 lage komen stukken: a* Sf1Cnt,*VKn ^edfPuteerde Staten, houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 4 Juni 1951 tot verkoop van een plr- ceeltoe water aan de firma van der Made en de Vries te Grouw. rgesteld wordt dit stuk voor kennisgeving aan te nemen.' 3" ae Jons te Grouw ala ambt— vooïleaerïanase SomSe™" Seldlenine K.Y. Bank 5. Voorstel tot verhuur van woningen. 6' tïtIitlfonds?UbSidie Van het Bestuur van het Groninger Univer- 8v?oISf va™ Gods'heillge tSSen het S°henden door het 9' i^Vrtëe °n JeSemoetk°ming in de reiskosten ingevolge art 15 der lager Onderwijswet 1920 van H. de Boer te Grouw? 10" foorstel tot aankoop van een krui- en looppad te War era van erkvoogdij der Nederlands Hervormde Gemeente, aldaar. 11 WargflaYc0! IIYo°uPt;aaYLnAnbeKO°nbaar te 12. Voorstel tot vaststelling van een verordening regelende de ingebruikgeving van school- en gymnast ieklokllen? 13. Voorstel tot wijziging van de bezoldigingsverordening. 14* S°ïdraiCht t0t benoeming van een onderwijzeres in de nuttiere handwerken aan de UiO-school te Grouw. nuttige 15 InnSf1 t0t beb aanleggen van een parkeerplaats nabij het p rtterrem te Grouw en tot verbreding van de Nesserweg.

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1952 | | pagina 1