(V Aan de Leden van de Raad der gemeente Idaarderadeel. _Onderwerp: vergadering. Ik roep U op tot een openbare vergadering van de Raad op Maandag 15 December a.s. des voormiddags te 9 uur. Grouw, 4 December 1952. De Burgemeester van IDAARDERADEEL AGENDA. 1Notulen. De notulen van de vergadering van 27 October j.l. zijn in afdruk aan de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen, 2. Ingekomen stukken. a. Bericht van Gedeputeerde Staten, houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 27 October j.l. tot het aangaan van een geld lening met de N.V.Bank voor Nederlandse Gemeenten te s-Gravenhage b. Idem, houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 31 Juli 1952 tot het aanleggen van een sportterrein te V/ar te na. c. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 27 October 1952 tot verkoop van een onbewoonbaarverklaarde woning aan K. langhout te V/ ar ga; d. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 2 7 October 1952 tot aankoop van een loop- en kruipad van de Kerkvoogdij der Nederlands Hervormde Gemeente te Warga. e. Idem houdende goedkeuring van de raadsbesluiten dd. 2 7 October 1 952 tot verhuur van woningen aan rspectievel i jk l.de Jong en Mej. B. Statema te Grouw en O.J. Wijbrandi te Warga. f. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 27 October 1952 tot overdracht in eigendom beheer en onderhoud van de Bos- sloot en de Hollander sloot aan de waterschappen "Hoflandstra" en "het Hofland"; g. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 29 September 1952 tot het garanderen van rente en aflossing van geldleningen, te sluiten ten behoeve van de bouw van een tehuis voor ouden van dagen, die bijzondere zorg behoeven, in de gemeente Tietjerk- steradeel. h. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 23 Juni 1952 tot wijziging van het uitbreidingsplan in hoofdzaak. i. Idem houdende mededeling dat het raadsbesluit dd. 29 September 1952 tot vaststelling van een vermenigvuldigingscijfer voor de heffing van schoolgeld voor het u.l.o. koninklijk goedgekeurd is.

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1952 | | pagina 1