No.219 Ond. Raadsvergadering Aan de Leden van de Raad der gemeente Idaarderadeel. Grouw, 26 Januari 1954* Ik roep IJ op tot een openbare vergadering van de Raad op Maandag 1 Februari a.s. des voormiddags te 9 uur. De Burgemeester van Idaarderadeel, AGENDA. 1.Notulen. De notulen van de vergaderingen van 28 December en 15 Januari j.l. zijn in afdruk aan de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2.Ingekomen stukken. a.Bericht van Gedeputeerde Staten, houdende vaststelling van de gemeente rekening en de bedrijfsrekeningen,dienst 1951; b.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd.19 October j.l. tot wijziging van de begroting van het grondbedrijfdienstjaar 1953; c.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd.24 November j.l.inzake machtiging tot het aangaan van kasgeldleningen; d.Idem, houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd.28 December j.l.tot het aangaan van een rekening-courantovereenkomst met de N.V.Bank voor Nederlandse Gemeenten te s-Gravenhage. Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. 3*Voorstel tot aankoop van een woning te 'Warga. 4-Ontslagaanvrage van D.F.Steensma als onderwijzer aan de openbare lagere school te Wartena. 5.Voorstel tot het verlenen van een schadeloosstelling aan Tj.Postma te Staveren. 6.Voorstel tot het aangaan van een geldlening van f.155000,— met het Onderling Boerenverzekeringsfonds te Leeuwarden. 7-Voorstel tot garantie van de rente en aflossing van een door de Stichting voor Sociaal en Cultureel Werk voor Grouw en Omstreken te sluiten geld lening ad f.4300, 8.Voorstel inzake de salariëring van de secretaris en de ontvanger. 9.Voorstel tot onbewoonbaarverklaring van een 20-tal woningen. 10.Comptabiliteit. Voorgesteld wordt het overlegde concept-besluit tot wijziging der gemeentebegroting, dienstjaar 1954, tot besluit te verheffen. I

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1954 | | pagina 1