No.356 Ond. Raadsvergadering Aan de Leden van de Raad der gemeente Idaarderadeel. Grouw, 10 Februari 1954» Ik roep op tot een openbare vergadering van de Raad op Maandag 15 Februari a.s. des avonds te Tg" uur. De Burgemeester van Idaarderadeel, AGENDA. 1. Notulen. - De notulen van de vergadering van 1 Februari j.l. zijn in afdruk aan de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2. Ingekomen stukken. a. Bericht van Gedeputeerde Staten, houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd.13 Januari j.l.,tot de bouw van een zesklassige ULO-school aan de Stations weg te Grouw. b. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd.24 November j.l.tot verkoop van een perceel bouwterrein te Wartena aan de woningbouwvereniging "Idaarde radeel" c. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd.28 December j.l.tot intrek king van de instructies voor het personeel van de gewezen keuringsdienst voor vee en vlees Idaarderadeel/Rauwerderhem; d. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 24 November j.l.tot ver koop van een perceel bouwterrein te Grouw aan de woningbouwvereniging "Idaar deradeel" e. Idem houdende mededeling, dat de Kroon het raadsbesluit dd.24 November j.l. tot vaststelling van een verordening op de heffing van wegbelasting heeft goedgekeurd; f. Idem houdende mededeling^dat de Kroon het raadsbesluit dd.24 November j.l. tot vaststelling van een ordening op de heffing van opcenten op de personele belasting heeft goedgekeurd. g. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd.28 December j.l.tot aankoop van een woonhuis met erf te Grouw. Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. 3« Voorstel tot vaststelling van het getal wekelijkse lesuren aan de open bare scholen voor gewoon lager onderwijs en aan de openbare school voor uit gebreid lager onderwijs over 1954* 4» Voorstel tot het verstrekken van voorschotten op de vergoeding, bedoeld in artikel 101 der Lager-Onderwijswet 1920 ten beh»eve van de besturen der bijzondere lagere scholen over 1954» 5- Voorstel tot vaststelling van de bedragen, bedoeld in artikel 103 der Lager-Onderwijswet 1920 over de jaren 1948 tot en met 1952. 6. Voorstel tot vaststelling van een verordening inzake tegemoetkoming in studiekosten voor het gemeentepersoneel. -7-

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1954 | | pagina 1