Spoedeisende openbare vergadering van de Raad der gemeente Idaarderadeel op 17 Maart 1954, 's avonds 7s" uur. Aanwezigde heren S.de Jong, B.Vriesema, B.K.van den Berg, E.Dantuma, R.War- tena, J.H.de Boer, J.J.Sjoerdsma, H.van de Lageweg, J.Miedema, P.van der Hem en A.Hondema. Afwezig: Mevr.P.C.Halbertsma-Hijlkema en de heer J.de Visser. VoorzitterMr.C.N.Renken, Burgemeester. Secretaris: D.Smits. De Voorzitter geeft een nadere toelichting op dit punt. De bezetting van de dienst gemeentewerken is te gering om alle voorhanden zijnde en komende werken vlot te kunnen uitvoeren. Het gevolg hiervan is, dat meerdere werken, zoals in het verleden wel is gebleken, moeten worden opgedragen aan bouwkundige en water bouwkundige bureaux. Burgemeester en Wethouders menen, dat dit niet bestendigd kan blijven en dat de voorbereiding en uitvoering van werken zoveel mogelijk door het bureau gemeentewerken zelf ter hand moeten worden genomen. Daarvoor is echter uitbreiding van personeel noodzakelijk. Het college heeft besloten tot aanstelling van een opzichter-tekenaar en heeft daarvoor de nodige gelden op de begro ting uitgetrokken. Waar niet tot aanstelling kan worden overgegaan, alvorens deze begrotingspost door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd en het voorts van belang is met het oog^Verschillende werken, dat met aanstelling spoed wordt betracht, aldus de Voorzitter, was een spoedeisende vergadering noodzakelijk. De heer Hondema vraagt of de aanstelling van een nieuwe kracht tijdelijk of vast is. De Voorzitter antwoordt, dat de assistent in vaste dienst zal worden aangesteld. De heer van den Berg vraagt, of ?r voor een tweede assistent bij gemeentewerken op de duur wel voldoende werk zal zijn. Indien hierover geen zekerheid is, ware te overwegen de benoeming tijdelijk dan wel op arbeidscontract te doen geschieden. Overigens is spreker niet tegen het voorstel tot uitbreiding van personeel. Voorzitter zegt, dat de bezetting van de dienst gemeente werken niet groot is. In Utingeradeel bestaat de bezetting van die dienst uit 6 krachten. Gezien de lange lijst van uit te voeren werker zal er xn de toekomst voldoende werk zijn en is het benoemen van een vaste kracht wel gerechtvaardigd. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voor stel besloten. Enig punt van bespreking: Voorstel tot wijziging van de begroting, dienst 1954» Hierna sluiting. Aldus vastgesteld in de ooenbare vergadering van 29 Maart 1954. Voorzitter.

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1954 | | pagina 1