Wo.726. Onderwerp s Raac&ergadering Aan de Raad der gemeente Idaarderadeel. Grouw, 22 Maart 1954» Ik roep U op tot een openbare vergadering van de Raad op Maandag 29 Maart a.s. des voormiddags te 9 uur. De Burgemeester van Idaarderadeel, AGENDA. l.Notuleru. De notulen van de vergaderingen van 15 Februari en 17 Maart j.l. zijn in afdruk aan de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2.Ingekomen stukken. a.Bericht van Gedeputeerde Staten, houdende goedkeuring van de gemeente begroting en de begroting van het gemeentelijk grondbedrijfdienstjaar 1954» b.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd.13 Januari j.l.tot het bouwen van een 6-klassige ulo-school aan de Stationsweg te Grouw. c.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd.l Februari j.l. tot garantie van de rente en aflossing van een door de Stichting voor Sociaal en Cultureel Jerk voor Grouw en Omstreken te sluiten geldlening. d.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd.l Februari j.l. tot het aangaan van een geldlening, groot f.155000,met het Onderling Boeren- verzekeringsfonds te Leeuwarden. e.Idem houdende mededeling, dat geen bezwaar bestaat tegen het raadsbesluit dd.15 Februari j.l.tot vaststelling van een verordening inzake tegemoetko ming in studiekosten. f.Idem houdende mededeling, dat het presentiegeld voor het bijwonen van de raadsvergaderingen en commissievergaderingen, rekenen van 1 Januari 1954 af, nader is bepaald op f.8,per bijgewoonde vergadering, te verhogen met f.1,voor de raadsleden, die op 4 km.of meer doch minder dan 8 km. en met f.2,voor raadsleden, die op 8 km. of verder van het gemeei tehuis wonen. g.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 1 Februari j.l. tot aankoop van een woning van Mej.H.Terpstra te Warga. h.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd.28 December j.l.tot wijziging der gemeentebegroting, dienstjaar 1953- i.Idem houdende goedkeuring van de raadsbesluiten dd.l Februari j.l. tot wijziging der gemeentebegroting, dienstjaar 1954« Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. 3.Voorstel tot het verstrekken van een bouwvoorschot aan de woningbouwver eniging "Idaarderadeel". 4.Voorstel tot het verlenen van medewerking overeenkomstig artikel 72 der Lager-Onderwijswet 1920 voor de aanschaffing van markiezenten behoeve van de bijzondere lagere school te Wartena. -5-

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1954 | | pagina 1