(j/XcX^cA. No.1039. Ond. Raadsvergadering. Aan de Leden van de Raad der gemeente Idaarderadeel. Grouw, 27 April 1954» Ik roep U op tot een openbare vergadering van de Raad op Maandag 3 Mei a.s.des avonds te 7*30 uur. De Burgemeester van Idaarderadeel, AGENDA. 1.Notulen. De notulen van de vergadering van 29 Maart j.l. zijn in afdruk aan de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2.Ingekomen stukken. a.Bericht van Gedeputeerde Staten,houdende goedkeuring van de raadsbe sluiten dd.29 Maart j.l.tot wijziging der begrotingen van het grond bedrijf dienstjaren 1953 en 1954. b.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd.24 Augustus j.l.tot herziening van het uitbreidingsplan in hoofdzaak en tot vaststelling van een plan in onderdelen(nabij de Tuitsa). c.Idem houdende verdaging van het raadsbesluit dd.13 Januari j.l.tot onderhandse aanbesteding van een woning voor de gemeentesecretaris. Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. 3.Verzoek van het Bestuur van de Vereniging "Plaatselijk Belang" te Warga inzake verbetering van de verkeerssituatie te warga. 4*Voorstel inzake de bouw van een vaste brug over de Foudering te Warga. 5.Aanvrage om tegemoetkoming in de reiskosten ingevolge artikel 13 der Lager-Onderwijswet 1920 van F.de Jong te Gr0Uw. 6«Voorstel tot verkoop van een perceel bouwterrein aan G.Adema te Grouw. 7.Voorstel tot verkoop van een perceel bouwterrein aan H.Hofstra te Grouw. 8.Voorstel tot aankoop van enkele perceeltjes grond ten behoeve van de aanleg van de weg Grouw-Wartena. 9«Voorstel tot aanleg van een ontsluitingsweg ten behoeve van de fabriek van de N.V."Volma" te Grouw. 10.Voorstel tot verhuur aan H.Zetzema te Grouw van een perceel water van de Wi.lde Galle ten behoeve van de bouw van schiphuizen. 11.Voorstel tot verhuur aan R.Wester te Grouw van een perceel water van de Wijde Galle ten behoeve van de bouw van schiphuizen. 12-Voorstel tot het verlenen van een krotopruimingsbijdrage -aan de wonina bouw- vereniging "Idaarderadeel"

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1954 | | pagina 1