Aan de Leden van de Raad der gemeente Idaarderadeel. No.1308 Onderwerp: Raadsvergadering Grouw, 8 Juni 19 54 Ik roep U op tot een openbare vergadering van de Raad op Maandag 14 Juni a.s. des namiddags te 7i" uur. De Burgemeester van Idaarderadeel, AGENDA. 1. "Notulen. De notulen van de vergaderingen van 3 Mei en 28 Mei j.l. zijn in afdruk aan de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2.Ingekomen stukken. a.Bericht van Gedeputeerde Staten, houdende goedkeuring van het raads besluit dd.3 Mei j.l. tot verkoop van een perceel bouwterrein aan H.Hofstra te Grouw. b.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd.3 Mei j.l. tot ver koop van een tweetal percelen bouwterrein aan de woningbouwvereniging "Idaarderadeel" c.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 29 Maart j.l.tot het verstrekken van een aanvullend bouwvoorschot aan de woningbouwver eniging "Idaarderadeel". d.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 29 Maart j.l.tot verkoop van een perceel bouwterrein aan F.J.Hoekstra te Akkrum. e.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd.17 Maart j.l.tot wijziging van de gemeentebegroting, dienstjaar 1954- f.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 29 Maart j,.l.tot toekenning van een krotopruimingstoeslag aan H.Elsenga te Wartena. g.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd.13 Januari j.l.tot onderhandse aanbesteding van een ambtswoning voor de gemeentesecretaris h.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 29 Maart j.l.tot overname van een weggedeelte in het Zwettegebied van de Staat der Neder landen. i.Idem houdende goedkeuring van de raadsbesluiten dd.29 Maart, 3 Mei en 28 Mei j.l. tot wijziging van de gemeentebegroting, dienstjaar 1954» (waaronder die betreffende de wegomlegging bij Wartena en de verbete ring van de weg in Wartena), Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. <-"3.Voorstel tot aankoop van een strookje grond van S.ÏÏ.de Vries te Grouw. '4'Voorstel tot aankoop van een strookje grond van W.B.van der Meer en van Mevrouw Tiviulder-Halbert sma te Grouw.

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1954 | | pagina 1