Aan de Leden van de Raad der gemeente Idaarderadeel. No.1455. Ond. s Raadsvergader ing Grouw, 23 Juni 1954* Ik roep U op tot een openbare vergadering van de Raad op Maandag 28 Juni a.s. des voormiddags te 9 uur- De Burgemeester van Idaarderadeel, AGENDA. 1.Notulen. De notulen van de vergadering van 14 Juni j.l.zijn in afdruk aan de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2.Ingekomen stukken. a.Bericht van Gedeputeerde Staten houdende goedkeuring van de raadsbe sluiten dd.17 Maart en 3 Mei j.l.tot wijziging van de gemeentebegroting, dienstjaar 1953 b.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd.3 Mei j.l.tot verkoop van een perceel bouwterrein aan G.Adema te Grouw. c.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd.3 Mei j.l.tot aankoop van een strookje grond van T.de Jong te Roordahuizum. d.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd.3 Mei j.l.tot aankoop van enkele perceelsgedeelten grond ten behoeve van de wegaanleg Grouw- Wartena. e.Bericht van Gedeputeerde Staten,houdende mededeling,dat de Kroon het raadsbesluit dd.29 Maart j.l.tot vaststelling van een verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom der Personele Belasting heeft goedgekeurd. Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. 3.Voorstel tot wijziging van de legesverordening. 4.Voordracht ter benoeming van een onderwijzer aan de U.L.O.-school te Grouw. 5.Voordracht ter benoeming van een onderwijzeres aan de O.L.school te Wartena. 6.Voordracht ter benoeming van een onderwijzeres aan de J.H.Nieuwoldschool te Warga.

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1954 | | pagina 1