Aan de Leden van de Raad der gemeente Idaarderadeel. No.1683 Ond. Raadsvergadering. Grouw, 20 Juli 1954* Ik roep U op tot een openbare vergadering van de Raad op Maandag 26 Juli a.s. des voormiddags te 9 uur. De Burgemeester van Idaarderadeel, AGENDA. 1.Notulen. De notulen van de vergadering van 28 Juni j.l. zijn in af druk aan de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2.Ingekomen stukken. a.Bericht van Gedeputeerde Staten, houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd.29 Maart j.l.tot wijziging der gemeentebegroting, dienstjaar 1953. b.Idem houdende goedkeuring van de raadsbesluiten dd.3 Mei j.l. inzake verhuur van enige perceelsgedeelten water in de V/ij de Galle aan H.Zetzema en R.Wester te Grouw. Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. p.Voorstel tot garantie van een door de Stichting voor Sociaal en Cultureel Werk te Grouw te sluiten geldlening. 4.Voorstel tot wijziging van het raadsbesluit dd.13 Januari 1954 inzake de bouw van een II.L.O.school te Grouw. 5.Aanvrage om subsidie uit de gemeentekas van de Centrale van Katholieke Militaire Tehuizen te Voorburg. 6.Voorstel tot verkoop van een woning aan A.Bergsma te Aegum. 7┬╗Voorstel tot aankoop van een aantal perceelsgedeelten grond ten behoeve van de verbreding van de Drachtsterweg. 8.Voorstel tot aankoop van gronden ten behoeve van de aanleg van de verbindingsweg naar de fabriek van de N.V. "Volmr." te Grouw. 9-Voorstel tot het verlenen van subsidie uit de gemeentekas ten behoeve van de gezinszorg te Idaard,Roordahuizum en Warga. 10,Voorstel tot vaststelling van een arbeidsovereenkomstenverordening. 11.Comptabiliteit. Voorgesteld wordt de overgelegde concept-besluiten tot wijziging van de begroting dienstjaar 1954j tot besluiten te verheffen. i e^ L-Zt,

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1954 | | pagina 1