No. 2056, Aan cle Leden van de Ond.Raad der gemeente Idaarderadeel. Raadsvergadering GROUW, 6 September 1954. Ik roep U op tot een openbare vergadering van de Raad op Maandag 13 September a.s. des voormiddags te 9 uur. De Burgemeester van Idaarderadeel, AGENDA. 1.Notulen. De no.tulen van de vergadering van 26 Juli j.l. zijn in afdruk aan de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2.Ingekomen stukken. a.Bericht van Gedeputeerde Staten, houdende goedkeuring van het raads besluit dd.14 Juni j.l. tot aankoop van onroerend goed van de Kerk voogdij en de Kosterie van de Nederlands Hervormde Gemeente te Wartena. b.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd.14 Juni j.l.tot verhuur van een perceeltje grond aan C.Pijl te Warga. c.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd.14 Juni j.l.tot aankoop van een strookje grond van S.U.de Vries te Grouw. d.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd.14 Juni j.l.tot wijziging van de begroting van het grondbedrijfdienstjaar 1954- e.Idem houdende goedkeuring van de raadsbesluiten dd.l Februari,3 Mei, 28 Mei en 14 Juni j.l.tot wijziging der gemeentebegroting,dienstjaar !954. f.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd.14 Juni j.l.tot aankoop van een strookje grond van W.B.van der Meer en Mevrouw T.Mul der- Halbertsma te Grouw. g.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd.14 Juni j.l.tot verhuur van een woning met erf aan S.Buikstra te Grouw. h.Idem houdende goedkeuring van de raadsbesluiten dd.14 Juni tot wijziging der gemeentebegroting, dienstjaar 1955» i.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd.26 Juli j.l.inzake de uitbreiding van de bouw van een nieuwe ulo-school te Grouw. j.Koninklijk Besluit,houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 14 Juni j.l,tot vaststelling van een verordening als bedoeld in ar tikel 11,lid 2, der Winkelsluitingswet 1951 (langere openstelling van de winkels te Grouw en Wartena gedurende de seizoentijd) Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. 3*Voorstel tot het huren van een perceel water ten behoeve van de bouw van een steiger in het Pikmeer te Grouw. 4«Voorstel tot verhuur van een woning te Wartena aan A.Bijlsma,aldaar. -5-

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1954 | | pagina 1