Aan de Raad der gemeente IDAARDER ADEEL G-rouw,18 October 1954. Ik roep IJ op tot oeii openbare vergadering van de Raad op Maandag 25 October a.s. des voonjaiddags te 9 uur. De Burgemeester van Idaarderadeel, AGENDA: w 1Notulen. De notulen van de vergadering van 13 September j.l. zijn in afdruk aan do raadsleden toegezonden. "Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2. Ingekomen stukken. a.Bericht van Gedeputeerde Staten,houdende goedkeuring van de raadsbesluiten d.d.13 September j.l. tot wijziging van de ge meentebegroting, dienstjaar 1954. b.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit d.d.26 Juli j,*l. tot hot garanderen van de tijdige betaling van rente en aflos sing van een door de Stichting voor Sociaal" en Cultureel Werk te Grouw te sluiten geldlening,nominaal groot -ƒ 12000.-. o. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit d.d.26 Juli j.l. tot aankoop van enige stroken grond aan de Drachtsterweg te Gröuw. d.Idem houdende goedkeuring van hot raadsbesluit d.d.26 Juli'j.l. tot aankoop van twee percelen grond te Grouw van Mevrouw A.Kingma Boltjes-van Dolden te Rotterdam. e.Idem houdende mededeling van verdaging van de beslissing omtrent' het raadsbesluit d.d.15 Eebruari j.l. tot herziening van het uit breidingsplan in hoofdzaak(jachthavenplan en recreatieoord). f.Idem houdende mededeling,dat de Kroon goedkeuring heeft gehecht aan de bij raadsbesluit van 28 Juni j.l. vastgestelde wijziging der legesvorordening.; - g.Idem houdende goedkeuring van de raadsbesluiten d.d.14 Juni en 26 Juli j.l. tot wijziging der gemeentebegroting^dienstjaar 1954. h.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit d,d.13 September j.l. tot overname in eigendom van een woning met erf van Mej.T. do Vries te Warga. Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. 3. Voorstel totverhuren'van een perceel water van de Wijde Gallc, respectievelijk aan H.Zetzema en de firma's R.Wester en Zn. en T.Molenaar en Zn te Grouw. 4. Ontslagaanvrage van Mej.T.Boersma als onderwijzeres aan de openbare lagere school te Grouw. 5. Voorstel tot aankoop van oen perceeltje grond van A.do Schiffart te Grouw. No. 2460. Onderwerp: Raadsvergadering. 6. Voorstel tot voorlopige vaststelling van de bedragen,bedoeld in artikel 55ter ,1e lid der lageronderwijswet 1920 voor het jaar 1953.

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1954 | | pagina 1