-«Hw/>-*<*2? X d PW/-. Buitengewone vergadering van de Raad der ge meente Idaarderadeel op Donderdag 11 November 19545* s avonds Ti" uur ter gelegenheid van het afscheid van burgemeester Mr.C.N.Renken. Aanwezig: S.K.de Jong,J.de Visser,B.Vriesema, B.K.van den Berg, E.Dantuma, R.Wartena, J.H.de Boer, J.J.Sjoerdsma,H.van de Lageweg,J.Miedema,P.van der Hem en A. Hondema. Afwezig: Mevr.PCHalbertsma-Hijlkema Voorzitter: Mr.C.N.Renken,burgemeester. SecretarisD.Smits. De Voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom en spreekt er zijn vreugde over uit, dat deze voor hem bijzondere vergadering, welke de laatste zal zijn, waarin hij als voorzitter de leiding heeft, zo goed als voltallig is. Het feit, dat Mevr.Halbertsma wegens een buitenlandse reis verhinderd is aan de uitnodiging gevolg te geven, moge zeker als een voor haar verschoonbare reden'tot afwezigheid gelden. Hierna gaat hij over tot de behandeling van het enige agendapunt en geeft het woord aan wethouder de Jong, die burgemeester Renken als volgt toespreekt Mijnheer de Voorzitter. Dit zal dus wel de laatste keer zijn, dat ik U aanspreek als mijnheer de Voorzitter van de Raad der gemeente Idaarderadeel. Voor IJ ben ik daarover zeer verheugd, voor mijzelf zal ik er evenwel aan moeten gewennen,straks een ander op Uw plaats te zien. Janneer men, zoals U en ik, gedurende een negental jaren met elkaar heeft mogen samenwerken, dan kan er, naast datgene, wat tot de gemeenschappelijke taak behoort, nog iets anders ontstaan en dat is, geloof ik, bij ons het ge val. Ik ben er de persoon niet naar om dat met een overvloed van woorden tot uiting te brengen, maar mijnheer en mevrouw Renken, ik vertrouw, dat U mij in deze begrijpt. Uw taak als burgemeester van onze gemeente is zeker niet altijd gemakke lijk geweest, hetgeen, dunkt mij, niet in de laatste plaats mee aan Uzelf was te wijten. Ik hoop daarop straks nog even terug te komen. In de jaren vóór 1940 waren er vele plannen in voorbereiding, maar ik ge loof, dat de middelen om deze plannen te realiseren, veelal ontbraken,waardoor ze helaas in portefeuille moesten blijven. De bouw van ons mooie gemeentehuis viel, naar ik meen, gedeeltelijk in die periode. Ik weet niet precies, in hoeverre U aan de totstandkoming van dit plan hebt medegewerkt, maar ik weet wel, dat U,toen het besluit tot de bouw eenmaal genomen was, Uw stempel op de uitvoering daarvan hebt gedrukt. Wij, inwoners der gemeente Idaarderadeel,kunnen dan ook trots zijn op dit mooie gebouw. Ik vind het zeer verheugend, dat wij een plan voor uitbreiding van het gebouw door de architect van het gemeentehuis, de heer Kropholler,hebben laten ontwerpen. Die uitbreiding zal mettertijd zeker nodig zijn en dat wij er dan klaar voor zijn, hebben wij aan U te danken. In de donkere jaren 1940-1945 moest getracht worden er van te maken,wat er van te maken was en ik wens het hier uit te spreken: in die jaren hebt U Uw plicht als burgemeester ten volle vervuld. Ik voel mij gerechtigd om dat hier openlijk uit te spreken,omdat ik al -Uw-

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1954 | | pagina 1