No. 2856 Aan de leden van de Raad der gemeente Idaarderadeel. Onderwerp Raadsvergad er ing. Ik roep U op tot op Maandag 29 November Grouw22 November 1954. eèn" openbare vergadering van de Raad a. s. des voormiddags te 9 uur. De Burgemeester van ID lERADEEI loco. AGEN DA. 1. Notulen. ~I)e notulen van de vergaderingen van 25 October en 11 Novem ber j.l. zijn in afdruk aan de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. Ingekomen stukken. a. Bericht van Gedeputeerde Staten houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 13 September j.l. tot verhuur van oen huis met erf aan A.Bijlsma te ïïartena. b. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 26 Juli j.l. tot verkoop van een woonhuis net hok en erf aan A.Berg- sma te AEgim. c. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 25 October j.l. tot het verlenen van een machtiging inzake het aargaan van k as ge ld 1 en ing en voor het jaar 1955; d. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 25 October j.l, tot het aangaan van een geldlening, groot f.500.000.-, Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. 3. Voorstel tot het me de-garand eren van geldleningen ten behoeve van de stichting van een tehuis voor ouden van dagen, die bijzonde re hulp behoeven, to Noordbergum. 4. Aanvrage om subsidie uit de gemeentekas van het departement Roordahuizum der Maatschappij tot Nut van het Algemeen. 5. Ontsl ag aanvrage van Mr. E. J. Bakker als gemeente-ontvanger. 6. Aanvrage om subsidie uit de gemeente as van de Stichting Centraal Orgaan Katholiek Blindenwezen te Engelen. 7. Verzoek van de Ea JTasma en Zn. te Grouw om overname van het terrein van de voormalige vu distorting te Grouw ten behoeve van de bouw van woningen en een werk- en borgloods. 8. Voorstel tot opheffing der onbewoonbaarverklaring van het per ceel Kerkstraat 61 te Grouw, bewoond door J.Adsmse." 9. Voorstel tot het huren van een strook water van het Pikmeer van de Staat der Nederlanden. 10. Voorstel in t het aangaan van een reken ing-cou rant overeenkomst met de N.V, Bank ve or Nederlandse Ge meenten te 's Gravenhnge voor het jaar 1955.

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1954 | | pagina 1