aJ- No.31^6 Ond. Raadsvergadering. Aan de Leden van de Raad der gemeente Idaarderadeel. Grouw,22 December 1954» Ik roep U op tot een openbare vergadering van de Raad «p Woensdag 29 December a.s. des voormiddags te 9 uur. De Loco-Burgemeester van Idaarderadeel, AGENDA. 1.Notulen. De notulen van de vergadering van 29 November j.l. zijn in af druk aan de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2.Ingekomen stukken. a.Bericht van Gedeputeerde Staten,houdende goedkeuring van het raadsbe sluit dd.25 October j.l.,no.5, tot aankoop van een perceeltje grond van A.de Schiffart te Grouw. b.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd.25 October j.l.,no. 22,tot aankoop van een perceeltje grond van J.Leistra te Grouw. c.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd.29 November j.l.no. 10,tot het aangaan van een rekening-courantovereenkomst met de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten te s-Gravenhage. Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. 3«Voorstel tot vaststelling van een nieuwe verordening op de keuringsdienst van vee en vlees. w 4*Bezwaarschriften tegen opgelegde aanslagen in de reinigingsrechtenjbe- lastingjaar 1954» u- 5.Adres van de Nederlandse Bond van Bouwondernemers te 's-Gravenhage inza ke het woningbouwbeleid. v 6.Aanvrage om verhoging van subsidie uit de gemeentekas van de Fryske Aka- demy te Leeuwarden. 7«Voorstel tot het verlenen van medewerking bij de aansluiting van een 19- tal percelen te Narderburen en Domwier op de waterleiding. u 8.Aanvrage om subsidie uit de gemeentekas van de Stichting Militaire Tehui zen van het Humanistisch Thuisfront te Amsterdam. 9«Voorstel tot onbewoonbaar-verklaring van een zestal woningen. 10.Voorstel tot verkoop van een perceel bouwterrein aan J.Tasma Jr.te Grouw. 11.Voorstel tot verkoop van een perceel bouwterrein aan H.Rijpkema te Nij- Beets. -12- &l- l-

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1954 | | pagina 1