Aan de Leden van de Raad der gemeente Idaarderadeel No.I63. Ond. s Raadsvergadering. Grouw, 24 Januari 1955* Ik roep TJ op tot een openbare vergadering van de Raad op Maandag 31 Januari a.s. des voormidcfg^s te 9 uur. De van Idaarderadeel, 1-9^ y y - AGENDA. 1.Notulen. De notulen van de vergadering van 29 December j.l. zijn in afdruk aan de raadsleden toegezonden. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2Ingekomen stukken. a,Bericht van Gedeputeerde Staten,houdende goedkeuring van het raadsbe sluit dd.29 November j.l., no.13, tot verkoop van een tweetal percelen water aan de Halbertsma's Fabrieken voor Houtbewerking N.V.te Grcuw. b.Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd.29 December j.l.,no. tot overdracht van een gedeelte bermsloot aan H.Hemminga te Oldeboorn. e.Iden houdende mededeling, dat de Kroon het raadsbesluit dd.13 September j.l.,no.8, tot wijziging van de verordening betreffende de classificatie van de gemeente voor de heffing der personele belasting heeft goedgekeurd. 3.Voorstel tot het verstrekken van een grond-en bouwvoorschot aan de Wo ningbouwvereniging "Idaarderadeel" ten behoeve van de bouw van 4 woningen te Grouw en 3 woningen te Wurga. 4»Voorstel tot het verstrekken van een voorschot aan de woningbouwvereni ging Idaarderadeel" onder verband van eerste hypotheek ten behoeve van de bouw van 3 woningen te Warga. 5«Voorstel tot verkoop van een strook grond aan de Vereniging Dorpsgebouw te Warga. 6.Voorstel tot deelname in de kosten van aansluiting van een boerderij te Roordahuizum op de waterleiding. 7.Voorstel tot verkoop van bouwterrein aan de woningbouwvereniging "Idaar deradeel" ten behoeve van de bouw van 4 woningen te Grouw en 6 woningen te Warga. 8.Voorstel tot vaststelling van een verordening betreffende de organisatie en het beheer van de gemeentelijke brandweer. 9>Voorstel tot vaststel ling van de waarde der eigendommen van het gemeente lijk grondbedrijf in verband met periodieke hertaxatie. -10-

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1955 | | pagina 1