-6 to geven, wat hem in deze toekomt. Ik ga graag uit van de gedachte, dat een geregeld contact moet bestaan tussen U en mij, in verband met de handhaving van orde en rust. Ik wijs nog op de bijzondere vraagstukken, die zich in het zomer seizoen voordoen. Ik spreek de wens uit, dat de medewerking, welke ik in mijn vorige gemeente heb mogen ondervinden, ook in deze gemeente bestendigd zal blijven Heren Predikanten en Pastoor, Het doet mij veel genoegen U, vertegenwoordigende de verschillen de kerkelijke stromingen in deze gemeente, hier aanwezig te zien. Zowel het gemeentebestuur, als de kerk, draagt zorg voor het wel zijn van de ingezetenen, zij het dan dat deze zorg op een ander vlak ligt. Ik wil U wel de verzekering geven, dat, wanneer zulks nodig en mogelijk mocht zijn, ik in de toekomst mijn medewerking aan U zeker niet zal onthouden. 0o:k zal een persoonlijk contact door mij op prijs worden gesteld. Dames en Heren, Gaarne geef ik U de verzekering, dat mijn belangstelling in de toekomst naar de gemeente en haar ingezetenen zal uitgaan. Ik wil hen, indien men dit nodig mocht oordelen, de gelegenheid geven, indien er moeilijkheden zijn, zich tot mij te wenden. Ik zal een ieder naar mijn beste weten, en voor zover mogelijk behulpzaam zijn. Het ligt in mijn bedoeling op tijd en plaats, vooraf te bepalen, in de verschillende dorpen zitting te houden. Dit is naar mijn mening belangrijk voor een goed begrip van do problemen, welke zich dikwijls ter plaatse voordoen. Voor het werk en de doelstelling van de vele verenigingen in deze gemeente zal ik in de toekomst een open oog hebben. Ik zeg U gaarne mijn daadwerkelijke belangstelling toe. Het verheugt mij onder de aanwezigen mijn'ambtsvoorganger te zien. j Ronkenin de voorbije jaren hebt gij Uw beste krachten aan de gemeente Idaarderadêel gegeven en ik meen te weten: met succes. Toen ik tijdens de bezetting soms van Uw gastvrijheid gebruik mocht maken, dan wel dikwijls ten huize van Wethouder de Jong vertoefde hebben wij niet gedacht, dat ik nog eens Uw opvolger zou worden,wan- neer U deze gemeente zou verwisselen met de Gelderse gemeente Epe, en Wethouder de Jong mij als Burgemeester zou installeren. Uw aanwezigheid geeft mij mede de gelegenheid nog dank te bren gen voor de belangrijke financiële medewerking, welke tijdens de bezet ting vanuit deze gemeente is verleend voor wat wij destijds noemden: de goede zaak. Ik weet, dat ik, in hetgeen ik gezegd heb, niet alles heb kunnen noemen, waarvan U misschien verwacht had iets te zullen horen. .'Ten dele vreemd staande tegenover de gemeente en haar oroblemen, wil ik U wel de verzekering geven dat ik zal trachten mij in de kortst mogelijke tijd in te werken m de vraagstukken, welke aan de orde zijn. +rnn„ bevooroordeeldtreed ik de gemeente Idaarderadeel en haar ingeze tenen tegemoet en ik hoop, dat U dit ook te mijnen opzichte doet. g Van mijn kant zal ik alles in het werk stellen naar behoren hét ambt, waartoe ik thans geroepen ben, te vervullen. Ik vraag U allen: Geef mij Uw steun bij het volbrengen van mijn -taak-

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1955 | | pagina 11