-8- slechts wijzen op een ander verschil, dat wat dichter bij het plechtig gebeuren van deze dag ligt. Het is namelijk zó, dat mr.Renken bij zijn ambtsaanvaarding hier voor verreweg de meesten onzer een volslagen onbekende was, al voeg ik hier gaarne aan toe, dat hij dit tekort, na zijn infunctietreding, op heel korte termijn heeft weten weg te werken. Met U, mijnheer Walda, ligt dit geval heel anders. In de eerste plaats is U een geboren en getogen Fries. Bovendien heeft Uw bijdrage in de titanische en ongelijke worsteling tegen de vreemde indringer, die in die donkere dagen van ons volksbestaan onze persoonlijke en nationa le vrijheden belaagde, U meer of minder op de voorgrond geplaatst. Een omstandigheid, die in sterke mate bevorderd werd, toen aan U, na de oor log, de eervolle taak van Burgemeester van de mooie gemeente Ameland werd toegewezen. Dit alles heeft er toe geleid, dat Uw naam, Uw werk en Uw streven in wijder kring en dus ook bij velen in Idaardcradeel niet geheel onbekend is gebleven. Het is dan ook niet zo heel verwonderlijk, dat het bericht, dat U als opvolger van mr.Renken uitverkoren waart de Burgemeesterszetel van Idaardcradeel te bezetten, voor menigeen hier geen onaangename tij ding betekende. Wij geven U dan ook gaarne de verzekering, mijnheer Walda, dat wij U met vertrouwen en welwillendheid tegemoet treden nu U op het punt staat Uw ambt als Burgemeester dezer gemeente te aanvaarden. En wij voegen daaraan toe, dat U steeds op onze -uiteraard beperkte- steun en medewer king zult kunnen rekenen, waar het de behartiging onzer gemeentebelan gen betreft. Dat wij ons daarbij onze eigen visie op het gemeentebeleid tenvolle moeten voorbehouden, is stellig ook voor U vanzelfsprekend. Er is m.i.terecht de aandacht op gevestigd, dat er in onze goede gemeente nog veel te doen is; dat er nog vele problemen zijn, die om een oplossing vragen. Ik zal daarop natuurlijk niet voortborduren, te meer niet, daar dit niet tot mijn taak behoort. Toch veroorloof ik mij er op te wijzen, dat Idaardcradeel -temid den van andere plattelandsgemeenten in dit gewest - een bijzondere plaats inneemt door de combinatie: landbouw, industrie en vreemdelingen verkeer. In deze trilogie van bestaansbronnenneemt de landbouw de be langrijkste plaats in. Maar daarnaast leveren de industrie en het vreem delingenverkeer, dat zijn ontplooiing dankt aan een uniek recreatiege bied van wijde omvang, toch ook een niet te verwaarlozen aandeel in haar welvaart en haar bloei. Deze uiteenlopende welvaartsbronnen, gepaard aan de enigszins ver spreide ligging onzer dorpen, met hun eigen sfeer, behoeften en wensen, kunnen in bepaalde omstandigheden spanningen te weegbrengen en aanleiding geven tot het -terecht of ten onrechte- poneren van tegenstellingen. Dat in dit opzicht waakzaamheid,wijsheid en objectiviteit ook van de zijde der overheid gewenst is, behoeft geen nader betoog. Welnu, mijnheer de Burgemeester, ik hoop, dat het U zal gelukken in deze problemen de goede weg te vinden; de goede weg, die tot onder ling begrip, vertrouwen en samenwerking voert. Tenslotte: de beroemde medicus en theoloog dr.Albert Schweitzer heeft eens gezegd: "Gooi nooit je idealen over boord, want ze zijn het onmisbare drinkwater van elk mens." Daarop aansluitend spreek ik de hoop uit,dat U de idealen, waardoor Uw arbeid ongetwijfeld steeds gedragen werd, zult behouden en dat ze zullen afstralen op de mooie taak, welke U hier in Idaardcradeel wacht Ik moge eindigen met de wens uit te spreken: dat U en Uw familie -zich-

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1955 | | pagina 15